Molecular Epidemiology of Hepatitis B Virus in Northern Cyprus
Kuzey Kıbrıs'ta Hepatit B Virusunun Moleküler Epidemiyolojisi

Ayşe ARIKAN, Tamer ŞANLIDAĞ, Kaya SÜER, Murat SAYAN, Sinem AKÇALI, Emrah GÜLER
2016 Mikrobiyoloji Bulteni  
ÖZ Hepatit B virusu (HBV) enfeksiyonlarında etkin bir sürveyans için, dolaşımdaki HBV suşlarının tanımlanması ve moleküler epidemiyolojik özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda, genotip D'nin baskın olduğu, ancak genotip A, E, G ve H ile enfekte olguların da bulunduğu bilinmektedir. Buna karşın Kuzey Kıbrıs'ta HBV'nin moleküler epidemiyolojik özellikleri ile ilgili veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan, okuyan ve çalışan kişilerde HBV
more » ... t genotip dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Kasım 2011-Eylül 2014 tarihleri arasında Lefkoşa, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarına rutin kontrol ve kan merkezine donör tarama testleri için başvuran 13.892 kişiden, HBsAg pozitif bulunan 160 (%1.2) kişi dahil edilmiştir. HBsAg pozitifl iği saptanan serum örneklerinde HBV-DNA düzeyi, gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılmış ve HBV genotip/alt genotipleri, viral pol geninin (ters transkriptaz [rt] bölgesi, 80-250. aminoasitler arası) dizilenmesiyle belirlenmiştir. Altmış olgu (60/160, %37.5), negatif ya da çok düşük (< 30 IU/ml) viral yük nedeniyle dizilemeye alınmamış; 100 örneğe dizi analizi uygulanmıştır. Bu olguların (13 kadın, 87 erkek; yaş ortalaması: 35.51 ± 12.88 yıl) 96'sı anti-HBc IgG, 95'i anti-HBe ve beşi HBeAg pozitif olup, ortalama HBV-DNA düzeyleri 5.36 x 10 6 ± 3.58x10 7 IU/ml'dir. Analiz edilen örneklerin 32'sinde (%32), viral yük 1000 IU/ml eşiğinin altında olduğundan dizileme işlemi başarılı bulunmamış; sonuçta 68 (68/160, %42.5) örnek fi logenetik olarak analiz edilmiştir. Buna göre HBV genotip/alt genotiplerinin dağılımı; 48'inin (%70.6) D/D1; dördünün (%5.9) D/D2; birinin (%1.
doi:10.5578/mb.10292 pmid:27058332 fatcat:ekdlgdxa2bfz5doedmj5sfuw5i