SEVGİLİYE VE DOST(LAR)A MEKTUPLAR: MÜNŞEÂT-I NAHîFî

Ramazan EKİNCİ
2015 Journal of Turkish Research Institute  
Öz Nahîfî mahlaslı şairlerin en meşhuru olan ve edebiyat tarihimizde "Mesnevi Mütercimi" unvanıyla bilinen Mehmed Süleyman Nahîfî (?-1738), bir asra yaklaşan uzun bir ömür sürmüş; bu süre içerisinde çeşitli devlet görevlerinde (yeniçerilik, sefir kâtipliği, şıkk-ı sânî defterdarlığı vb.) bulunmanın yanı sıra, hem nazım hem de nesir alanında birçok eser kaleme almıştır. Hayatı, sanatı ve eserleriyle alâkalı birçok makale yazılan, tez hazırlanan Nahîfî'nin mensur telifatından Münşeât, bugüne
more » ... pek bilinmeyen ve üzerinde fazla bir çalışma yapılmayan mektuplardan meydana gelmektedir. Farklı zamanlarda yazılmış sekiz mektuptan oluşan Münşeât'taki beş mektup, şairin sevdiğine yazdığı âşıkâne söyleyiş ve edebî ifadelerle yüklü samimi hislerini yansıtmaktadır. Geriye kalan üç mektuptan ikisini bir dostuna veya dostlarına yazdığı, diğerini ise hüner gösterme maksadıyla kaleme aldığı düşünülmektedir. Münşeât'ta yer alan şiirlerin (1'i Farsça olan 18 müfred, 17 beyitlik bir kıta, tamamlanmamış 4 gazel, biri Hamamnâme olan 2 gazel) hiçbirinin şairin Dîvân'ında yer almaması, eserin kıymetini daha da artırmaktadır. Bu makalede Nahîfî'nin Münşeât'ı incelenecek; metnin nüsha(ları) ve muhtevası hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Çalışmanın sonunda şairin hayatı ve edebî şahsiyetine yönelik bazı yeni bilgilerin bulunduğu Münşeât'ın transkripsiyonlu metni verilecektir. Abstract Among the most well-known poets who uses the pen name of Nahîfî is Mehmed Süleyman Nahîfî. In our literary history he is known as "translator of Masnavi" (died in 1738). He lived a long life nearly acentury and during his life he served as various stste officials. (janissary, ambassador clerk, şıkk-ı sânî official who heads a provincial treasury) In addition he produced many literary Works both in the field of verse and prose. There are many articles and thesis about his life, art and Works. However the Münşeât, which is written in prose, includes unknown and unstudied literary letters. Münşeât contains 8 letters which are written in different times. Among these five them reflects the poets sincere feelins with amorous and literary statements. Two of the remaining three are written to a friend and the last one ia thought to be written for the purpose of demonstrating his skills. None of the poems in Münşeât take part in his Dîvân, as a result of this the value the work increases.(one in persian language consists of 17 mufred, one stanza with 17 couplets, unfinished 4 gazhel, 2 gazhel one of which is Hammâmnâme) In this article the Münşeât of Nahîfî wiil be examined and detailed information about the dittos and contents of the text will be presented. At the end of this study the transcriptional text of Münşeât, which contains information about the life and literary figüre of the poet, will be introduced.
doi:10.14222/turkiyat1347 fatcat:nqw5kwwiqjc4tk4fbvesiewpim