INTERACTIVE METHODS FOR GROUP WORK IN THE TRAINING ON "ENTERPRISE ACCOUNTING"

JIVKA PENEVA ZHELYAZKOVA
2021 Academic Studies. Series "Pedagogy"  
ЖИВКА ПЕНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА преподавател по икономически дисциплини, Професионална гимназия по икономика "Георгий Стойков Раковски", град Ямбол, Република България Електронна поща: jelyazkova.j@abv.bg https://orcid.org/0000-0002-0678-2475 ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ ЗА РАБОТА В ГРУПА В ОБУЧЕНИЕТО ПО «СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО» Статията е посветена на обосноваване на потенциала на интерактивните методи на преподаване, по-специално групова работа, в обучението на бъдещи счетоводни специалисти. Задачи на
more » ... статията станаха: да се уточни понятието интерактивни методи и да се характеризират тези видове, които ще се прилагат в изследването; да се разкрият възможностите им за приложение в обучението по счетоводство на предприятието. Особена актуалност придобива темата сега, когато широко разпространение имат информационните технологии в обучението. Те позволяват да се създават интерактивни обучаващи програми, оказващи допълнителна помощ на учениците при усвояване на учебните програми и при развитие на познавателните им дейности. Счетоводството се развива непрекъснато и намира все повече приложения. Всички предприятия, здравни заведения и всички останали институции са свързани с приложение на счетоводния апарат и счетоводни методи. Като се има предвид настоящото и бъдещото развитие на науката и техниката, то трудно може да се посочи област, в която счетоводството да няма пряко или косвено влияние, създадени са много счетоводни софтуери за улесняване на работата на оперативния счетоводител, спестяването на времето и разходите за труд, точност на резултатите. Но тези програми се управляват единствено от добре подготвени счетоводни къдри -нашите ученици. Резултатите от настоящето изследване показват, че груповата работа заема важно място в бъдещото развитие на икономическото образование. Прилагането му в днешни условия може да доведе до желания резултат, ако използването му е прецизно и добре премислено. Днес все повече се налага необходимостта от ефективен учебен процес, съобразен с новите тенденции в образованието, при които всяко дете е в центъра на образователно-възпитателния процес със своята самобитност, специфична култура, етническа принадлежност и социален опит. Ключови понятия: интерактивните методи на преподаване, интерактивни обучаващи програми, груповата работа, дидактическите стратегии и технологии, ефективността на обучението, професионална подготовка по «Счетоводство на предприятието».
doi:10.52726/as.pedagogy/2021.2.5 fatcat:sjxoqalhtfcgznuvhjhnhztpbi