Feeling of the selected climacteric symptoms depending on the climacteric phase and type of menopause
Ocena odczuwania wybranych objawów w zależności od fazy klimakterium i charakteru menopauzy

Aleksandra Jadwiga Stachoń
2013 Menopause Review  
Streszczenie Wprowadzenie: Postępujące obniżanie czynności hormonalnej jajników jest główną przyczyną występowania tzw. zespołu klimakterycznego. Wiąże się on u kobiet z odczuwaniem różnych objawów fizycznych i psychicznych, których nasilenie zależy w dużym stopniu od czynników biologicznych i społecznych. Odczucia doleg liwości klimakterycznych są też zróżnicowane osobniczo oraz populacyjnie. Zależą przede wszystkim od aktualnego stężenia hormonów płciowych i ogólnej sytuacji zdrowotnej
more » ... i zdrowotnej kobiety. Cel pracy: Celem przeprowadzonych w latach 2005-2007 badań przekrojowych było scharakteryzowanie przebiegu klimakterium u mieszkanek południowej Polski w aspekcie częstości występowania objawów menopauzalnych, z uwzględnieniem stosowania terapii hormonalnej. Materiał i metody: Badaniami ankietowymi prowadzonymi przy okazji badań profilaktycznych na terenie placówek służby zdrowia objęto 896 kobiet w wieku powyżej 40 lat. Autorski kwestionariusz i projekt badań zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kobiety podzielono na grupy w zależności od fazy klimakterium, a także w zależności od charakteru menopauzy. Do analiz wybrano objawy częste wśród kobiet w Polsce, takie jak: uczucie gorąca, pocenie się, kołatanie serca, rozdrażnienie, zmiany nastroju, zawroty głowy, zaburzenia snu, migreny, zaburzenia miesiączkowania, suchość pochwy. Wyniki i wnioski: Częstość występowania poszczególnych objawów menopauzalnych jest różna w kolejnych fazach klimakterium i zróżnicowana ze względu na charakter menopauzy. Najczęściej odczuwanymi przez wszystkie respondentki, niezależnie od etapu klimakterium i charakteru menopauzy, objawami są: uczucie gorąca i rozdrażnienie. Większość objawów pojawiała się częściej u kobiet po menopauzie, szczególnie tych, które stosowały terapię hormonalną. Można przypuszczać, że to właśnie duże nasilenie objawów skłoniło te kobiety do przyjmowania leków hormonalnych. Słowa kluczowe: objawy klimakterium, terapia hormonalna, wiek menopauzy.
doi:10.5114/pm.2013.37847 fatcat:n4ojkjfgqrcslfxa3jweaaui6m