Juvenile justice: best practices and prospects for its implementation in Ukraine

Tetiana Dmytryshyna
2021 Entrepreneurship, Economy and Law  
Тетяна Дмитришина, канд. юрид. наук, старший викладач кафедри права Вінницького національного аграрного університету ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ Статтю присвячено дослідженню сучасних міжнародних тенденцій розвитку ювенальної юстиції та перспектив застосування міжнародного досвіду у процесі впровадження ювенальної юстиції в Україні. Автором розглянуто основні сучасні тенденції розвитку ювенальної юстиції в таких країнах, як США,
more » ... , Нідерланди, Італія, Франція та Японія. На прикладі цих країн розглянуто розвиток прогресивних напрямів ювенальної юстиції -системи превенції, пробації, відновного правосуддя тощо. Досліджено результати функціонування профілактичних та реабілітаційних програм для неповнолітніх правопорушників та перспективи впровадження подібних програм в Україні. Акцентовано увагу на тому, що активне залучення сім'ї, школи та громади є важливим елементом системи ювенальної юстиції у сучасному світі. Проаналізовано дві основні моделі ювенальної юстиції, які ефективно функціонують: англосаксонська (Великобританія, США, Канада, Австралія та ін.) та континентальна (Франція, Німеччина, Бельгія та інші). Основна різниця між ними полягає не лише у статутному та прецедентному праві, характерному для цих моделей, а й у підсудності у справах щодо неповнолітніх. Ці дві моделі ювенальної юстиції мають ряд своїх особливостей, які склались історично та мають свої відмінності на сучасному етапі. Доведено, що розвинені системи ювенальної юстиції на сучасному етапі базуються на таких основоположних принципах: верховенства кращих інтересів дитини, виховання, максимальної індивідуалізації та неформальності судочинства, пріоритету відновного правосуддя, рівної уваги. Зроблено висновки, що ювенальна юстиція може ефективно функціонувати лише як цілісна система взаємодії судової влади, державних та громадських інституцій, що врегульована на законодавчому рівні відповідно до міжнародних стандартів. Саме такий системний підхід забезпечить дотримання прав дитини та зниження рівня злочинності серед неповнолітніх. У країнах з розвиненою демократією відхід від каральної системи, дотримання прав дитини під час судового процесу, застосування покарань, альтернативних позбавленню волі, відновне правосуддя, превенція та реабілітація показали свою ефективність. Ключові слова: ювенальна юстиція, неповнолітні, покарання, пробація, превенція, відновне правосуддя. К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О for the implementation of such programs in Ukraine are studied. Emphasis is placed on the fact that the active involvement of the family, school and community is an important element of the juvenile justice system. Two main models of juvenile justice that function effectively are analyzed: Anglo-Saxon (Great Britain, USA, Canada, Australia, etc.) and continental (France, Germany, Belgium and others). The main difference between them is not only in the statutory and case law specific to these models, but also in the jurisdiction of juvenile cases. These two models of juvenile justice have a number of features that have developed historically and have their differences at the present stage. It is proved that the developed systems of juvenile justice at the present stage are based on the following fundamental principles: the rule of the best interests of the child, education, maximum individualization and informality of justice, the priority of restorative justice, equal attention. It is concluded that juvenile justice can function effectively as a holistic system of interaction between the judiciary, state and public institutions, regulated at the legislative level in accordance with international standards, which will ensure respect for children's rights and reduce juvenile delinquency. In developed democracies, the withdrawal of the penal system, respect for the rights of the child during the trial, the use of alternatives to imprisonment, restorative justice, prevention and rehabilitation have proved effective.
doi:10.32849/2663-5313/2021.1.37 fatcat:oposnnzg3zbafbmy5i5zu2z2wq