A deep biometric recognition and diagnosis network with residual learning for arrhythmia screening using electrocardiogram recordings

Hao Dang, Yaru Yue, Danqun Xiong, Xiaoguang Zhou, Xiangdong Xu, Xingxiang Tao
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3016938 fatcat:jkuqswdswzg7tc7lh5o76hu7lu