Social constructivism in the field of education and learning

Jovana Milutinovic
2011 Zbornik: Institut za Pedagoška Istraživanja  
Одсек за педагогију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Апстракт. Социјални конструктивизам, пре свега, представља теорију сазнавања усредсређену на улогу друштвених процеса у креирању знања. Његове присталице су заинтересоване за интеракције међу људима које се схватају као начини путем којих се заједничке верзије знања конструишу. Полазећи од широко препознате потребе за учењем са дубоким разумевањем и увећаног интереса за социјални контекст учења, у тексту се теоријски анализира
more » ... цијални конструктивизам и његов утицај на праксу образовања. Циљ је да се критички преиспита социјално конструктивистичка перспектива као поглед на поучавање и учење, и да се на основу одређених закључака који се наводе у литератури укаже на њене педагошке вредности. У раду се истражују и осветљавају основна полазишта социјалног конструктивизма, као и његове различите интерпретације. У раду се, такође, испитују релевантна питања образовања и учења у којима социјални конструктивизам налази примену, како на институционалном, тако и на интерперсоналном нивоу. Закључује се да је социјални конструктивизам, који се примењује у пракси као култура радије него као скуп изолованих активности, веома значајан за разумевање комплексности феномена поучавања и учења у школском контексту, и да обезбеђује конкретне идеје водиље (учење путем сарадње, открића и решавања проблема, заједничко истраживање знања и реинтерпретација света) за унапређивање теорије и праксе образовања. Кључне речи: конструктивизам у образовању, социјални конструктивизам, школа, ситуационо учење, конструктивистичке методе.
doi:10.2298/zipi1102177m fatcat:vkbck7hiijew7fjzj2i4f52gqi