Prognostic Factors in Membranous Nephropathy Patients

Bülent Kaya, Saime Paydaş, Tolga Kuzu, Mustafa Balal
2021 Kocaeli Medical Journal  
Öz GİRİŞ ve AMAÇ: Membranöz nefropati (MN) yetişkinlerde nefrotik sendromun (NS) en yaygın nedenidir.Çalışmamızda MN'li hastalarda 1. yıl sonunda remisyonu etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif çalışmamız, 2015-2018 yılları arasında MN tanısı almış, 18 yaş üstü hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Hastalara ait tüm veriler hastanemiz medikal kayıtlarından elde edildi. MN hastaların başlangıç, 6., 12. ay laboratuvar değerleri (serum albümin, proteinüri,
more » ... ve 12. ay sonunda tedavi yanıt durumu değerlendirildi.. BULGULAR: Çalışmamızda ortalama yaşı 42.2±12.5 olan 24(%55.8)'u kadın 43 MN'li hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalar 12 aylık tedavi süresinin sonunda remisyona giren (22, %51.2) ve girmeyen (21, %48.8) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Remisyon grubunda kadın cinsiyet daha fazla (p = 0,022), diyastolik kan basıncı daha düşük (p=0,025), mikofenolat kullanımı daha az (p=0,019), serum kreatinin daha düşük (p<0,001), eGFR daha yüksek (p=0,008), LDL (p=0,039), HDL (p=0,035), eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) (p=0,012) ve CRP (p=0,016) düzeyleri daha yüksek saptandı. Tedavi yanıtı değerlendirildiğinde proteinüri 6. (p<0.001) ve 12. ayda (p<0.001), serum albumini ise 12. ayda (p<0.001) remisyona giren grupta girmeyenlere göre daha düşük seviyede saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Tanı anında erkek cinsiyet, eGFR, diyastolik kan basıncı, LDL, HDL, ESR ve CRP, MN hastalarında birinci yılın sonunda remisyonu etkileyen faktörler olarak saptandı. Proteinüri, eGFR ve serum albümine göre tedaviye yanıtın daha erken bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.
doi:10.5505/ktd.2021.55563 fatcat:5gzyp6f37jbpbmggfudb33s37y