O slovníkářství hravě a neotřele

Marta Šimečková
2020 Linguistica Brunensia  
Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 261 s. V minulém roce byla vydána popularizační kniha, která čtenářům předestírá zajímavosti z lexikografické teorie a praxe. Vzhledem k přívlastku popularizační je kniha určena zejména laickým zájemcům o češtinu, pro které půjde zpravidla o první obeznámení se s tvorbou slovníků jako takovou. V úvodní kapitole jsou vymezeny základní termíny (např. slovník, lexikografie), nastíněna je též základní
more » ... je též základní typologie lexikonů nebo současné trendy ve slovníkářství, mj. spojené s tvorbou elektronických projektů a s tzv. občanskou vědou (spíše známou pod anglickými názvy citizen science nebo crowdsourcing). Posléze jsou popsány jednotlivé fáze vzniku slovníku, včetně řady úskalí, která čekají na každého lexikografa, jako je sběr materiálu, výběr slov do hesláře, slovníková makrostruktura (včetně dopodrobna popsaného problému hnízdování), forma slovníkového hesla, slovníková exemplifikace aj. Čtenář se tak zúčastní -slovy autorů -"castingu na slova do slovníku", "ponoří se do heslové statě", a dokonce se potká s "Davidy a Goliáši", tj. s drobnými oblastními nářečními slovníky a s Příručním slovníkem jazyka českého coby dosud nejobjemnějším výkladovým slovníkem češtiny. Autoři se ve výkladu opírají o základní literaturu z oboru, domácí i zahraniční, též o zkušenosti z tvorby dvou slovníkových děl, a to Akademického slovníku současné češtiny a Velkého německo-českého akademického slovníku. Autorský kolektiv je totiž tvořen z pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a Ústavu germánských studií FF UK. Díky této zajímavé symbióze dvou pracovišť je umožněno nahlížet na probíraná témata z nových perspektiv, což je přínosné i pro tvůrce dalších slovníků (nářečních, propriálních, cizojazyčných, ...). Kniha je určena široké veřejnosti, tomu je přizpůsoben její styl. Oproti klasickým odborným knihám, v nichž je zvykem suchopárný výklad s jednoznačnými formulacemi, se tu do popředí dostává vtip a nadsázka. V textu opakovaně vystupují třebas citoslovce, která bychom v odborných publikacích hledali marně, např. oops (s. 148), ufff (s. 153). Překvapí také zmínka o tom, že je na čase hnízdování "poslat do lexikografického důchodu" (s. 65), označení předpon slovem chuděrky (s. 150) nebo přání, aby významy označené ve slovnících křížkem "odpočívaly v pokoji" (s. 99). Pro některé texty je příznačná nejen jazyková expresivita, ale také dramatizace a snaha komunikovat se čtenářem. Ten je opakovaně oslovován, dokonce je vtažen do lexikografického procesu prostřednictvím úkolů, které mu autoři zadávají (s. 92 aj.). Většina kapitol se nese v tomto hravém duchu, najdou se však i výjimky, které jsou spíše než pro laiky určeny odborníkům. K těmto patří např. část O makrostruktuře a hnízdování..., která (až příliš) detailně popisuje stav v dosavadních česko-německých slovnících, z nichž je bohatě citováno. Výklad je rozvláčný, nadto se duplikují informace, které čtenář jednak
doi:10.5817/lb2020-1-9 fatcat:3g4xh7pwrvbkras6brhebl63n4