Λειτουργικές μορφές εδαφικών μικροοργανισμών μετά από χειρισμό οργανικής λίπανσης-άρδευσης:

Χάρης Μιχαλάκη Κορδάτος
2009
Στην παρούσα εργασία ελέγχθηκε η επίδραση διαφορετικών τύπων καταπόνησης (βιοτική και αβιοτική) στη δομή και τη λειτουργικότητα της μικροβιακής εδαφικής κοινότητας σε ένα Μεσογειακό σύστημα.
doi:10.26262/heal.auth.ir.113474 fatcat:53k6u3silzc2pfwrmzjhnypoy4