Modern factors of the dangers for the process of providing tourist services

Людмила Володимирівна Григор'єва
2017 Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences  
Випуск 45. Частина І ISSN 2306-4420. Збірник наукових праць ЧДТУ 56 УДК 338.48 JEL Classification Code: L83 Л. В. Григор'єва СУЧАСНІ ЧИННИКИ НЕБЕЗПЕК ДЛЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У роботі проведене науково-практичне узагальнення сучасних чинників небезпек для процесу надання туристичних послуг. Чинники є результатом негативної дії внутрішніх та зовнішніх факторів на підприємство. Основними найбільш суттєвими чинниками небезпек є неефективне управління; незнання керівництвом
more » ... ї бази, що регулює відносини у сфері туризму та загалом господарювання; нераціональне використання наявних ресурсів; недоліки в системі прийняття управлінських рішень; помилки в організації туристичної діяльності; відсутність використання ефективних комунікацій з партнерами, споживачами; вибір ненадійних суміжників; недостатньо широкий асортимент послуг; неефективне використання фінансових та кадрових ресурсів; відсутність застосування на практиці клієнто-орієнтованого підходу в обслуговуванні споживачів. Небезпеки при наявності відповідних умов перетворюються на загрози, які призводять не тільки до зниження прибутковості, але й банкрутства. Найбільш поширеною загрозою, яка надходить від персоналу туристичних організацій, є непрофесійна діяльність, особливо на низовій ланці виконавців. Загрози можуть утворюватися стихійними лихами, терористичними актами та техногенними аваріями, що виникають поблизу туристичних об'єктів і загрожують безпеці туристів. Дерегуляція діяльності турагентів може призвести до збільшення шахрайства та перекладає відповідальність за їх дії на туроператора. Враховуючи викладене вище, у довгостроковій перспективі очікуємо «кристалізацію» ринку надання туристичних послуг. Ключові слова: туристичний ринок, туристична послуга, внутрішні фактори, зовнішні фактори, чинники небезпек. Актуальність проблеми. В умовах глобалізації, інтернаціоналізації та асоціації України з Європейським Союзом швидкими темпами змінюється середовище функціонування туристичного підприємства, що безпосередньо впливає на процес надання туристичних послуг. Це спричиняє необхідність постійного вдосконалення управління туристичним підприємством та обумовлює особливу актуальність відстеження факторів впливу, які утворюють чинники небезпек. Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Питання впливу факторів на учасників туристичного ринку досліджені у працях Василихи Н. В., Індуса К. П., Готько Н. М. [1], Мороза К. О. [3], Рудніченка Є. М. [4] та ін., при цьому аналізується макрорівень, безпосередньо процес надання послуг не розглядається. Праця Цьохли С. Ю. [5] присвячена систематизації факторів розвитку туристичної індустрії та може бути лише частково застосована до визначення чинників небезпек для процесу надання туристичних послуг, адже досліджується макрорівень. Попри високий інтерес дослідників до проблем діяльності туристичних підприємств та розвитку туристичного ринку, сьогодні не вирішеною залишається низка питань щодо аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища з врахуванням сучасних особливостей надання туристичних послуг, що потребує подальшого опрацювання та узагальнення. Формулювання цілей статті. Фактори -це причини, рушійні сили процесу, а чинники -це умови, дії в самому процесі. Оскільки процесом є надання туристичних послуг, то метою дослідження є визначення основних факторів впливу, чинників небезпек та загроз, що призводять не тільки до зниження прибутковості, але й банкрутства. Викладення основного матеріалу дослідження. На розвиток індустрії туризму впливає велика кількість факторів: постійних та мінливих [1]. При прогнозуванні та плануванні розвитку туристичної діяльності необхідно враховувати дію факторів впливу. Найчастіше використовується розподіл факторів на зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні), які у туризмі мають специфічні прояви. Зовнішні фактори впливають на туризм, у першу чергу, за допомогою демографічних і соціальних змін, а також через фінансово-економічні умови. Серед численних зовнішніх факторів, що впливають на розвиток туристичної індустрії доцільно виділити основні їх групи: -політичні, -економічні, Серія: Економічні науки Випуск 45. Частина І
doi:10.24025/2306-4420.1.45.2017.119752 fatcat:qchbashur5d7nke4yv5tzrnplu