Этнамаркiраваная лексiка беларускай мовы ў перакладах на англiйскую

Światłana Padabiedawa, Homelski Uniwersytet Państwowy im. F. Skaryny
2018 Białorutenistyka Białostocka  
Даследаванне спецыфiкi мо унай адметнасцi кожнага народа, яго светапогляду, света успрымання, рэканструкцыя мо унай карцiны светуактуальная праблема сучаснага мовазна уства, у тым лiку i беларускага. Назвы прадукта у харчавання i стра у, назвы танца у, песен, свят i гульня уусе гэтыя мо уныя адзiнкi адлюстро уваюць адметнасць кожнага народа, яго нацыянальны каларыт i складаюць асаблiвы лексiчны пласт кожнай мовыэтнамаркiраваную лексiку, або словы-рэалii. Этнамаркiраваная лексiка з'я
more » ... ваная лексiка з'я уляецца выразнiкам этнiчнай спадчыны народа i пэ уным чынам раскрывае адносiны чалавека да яго асяроддзя, умо у пражывання i гiсторыi, што  у сваю чаргу значна павялiчвае яе стылiстычную нагрузку. Пераклад этнамаркiраванай лексiкi з адной мовы на iншую з'я уляецца складанай задачай, паколькi патрабуе захавання паняцiйнага зместу такiх лексiчных адзiнак. Таму звычайна словы этнамаркiраванай лексiкi адносяцца да безэквiвалентных, перакладчык вымушаны выкарысто уваць розныя перакладчыцкiя спосабы i прыëмы перадачы з ужываннем дадатковых веда у па гiсторыi, культуры, этнаграфii таго народа i яго мовы, з якой робiцца пераклад. Беларуская аповесць "Дзiкае паляванне караля Стаха" У. Караткевiчагiстарычна-прыгоднiцкi твор, якi насычаны словамi этнамаркiраванай лексiкi, што адлюстро уваюць нацыянальныя адметнасцi беларускага ладу жыцця, i выя уляюць нацыянальную спецыфiку, якая з'я уляецца далëкай для замежных чытачо у. Таму для англамо унага
doi:10.15290/bb.2018.10.36 fatcat:zamdmgd4w5h25lomq747at4rfe