Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Türk Gümrük İdarelerinde Değişim: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Değerlendirmesi

Didem ÖZÇELİK
2019 Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi  
ÖZET Devlet çok fonksiyonlu bir mekanizmadır ve toplumdaki nüfus artışı devletin bu fonksiyonlarını yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Devletin sunduğu hizmetlerin çoğalması dolayısıyla devletin büyümesi, süreçleri uzatmış, verimi düşürmüş ve devlete hantal bir yapı kazandırmıştır. Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı devletin görevlerinin aksamasının önüne geçmeyi ve süreçleri hızlandırmayı, etkin, kaliteli ve verimli hizmet sağlanmasını amaçlamaktadır. 2008 yılında çıkartılan 60 Seri No.lu Gümrük
more » ... Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile Türk Gümrük İdarelerinde köklü bir değişikliğe gidilerek Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi (YGMS) yürürlüğe girmiştir. Eskiden gümrük memurları tarafından yapılan birtakım işlemler, bundan böyle "yetkilendirilmiş" gümrük müşavirleri (YGM) tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır. Bu işlemler arasında en çok tartışma konusu olan gümrüklü antrepolarda yapılan ve henüz vergisi ödenmemiş ithalat eşyalarının girişlerinin ve çıkışlarının denetiminin YGM'ler tarafından gerçekleştirilmesidir ancak çalışmada diğer YGM tespitlerine de yer verilmiştir. Çalışmanın amacı Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı çerçevesinde YGM Sistemi'ni örnek vererek açıklamaktır. YGM Sistemi gümrük işlemlerinde süreçleri kısaltan, gümrüklerdeki iş yükünü azaltan, kayıt dışılığın ve özellikle antrepolardaki olası kaçakçılığın önüne geçmeyi sağlayabilecek yeni bir iş sahasıdır. Çalışma sırasında Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ile ilgili kitaplardan, makalelerden ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Kanuna bağlı yönetmeliklerden, tebliğlerden yararlanılmıştır. Gümrük mevzuatı çok geniştir ve detaylı kurallara sahiptir. YGM Sistemi gümrük mevzuatının küçük bir kısmı olsa da çalışmanın bu ilgi çekici mevzuatla alakalı yapılacak diğer araştırmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ABSTRACT The government is a mechanism with various functions, given the ever increasing population, combined with the growth speed, it is extremely difficult for the government to execute such functions in an efficient manner. Due to the rising numbers of the governments services, now the government systems have grown bigger, the processes have become lengthy and the productivity decreased significantly, making this system looks like a cumbersome constitution. The New Public Management aims to prevent these functions from being hampered and rather, to speed up the processes while providing efficient, high quality and productive services. In 2008, an amendment established by the authoroties in Turkish Customs that is a big change in the Turkish Customs, along with the Custom Notification Number 60 and the Authorized Custom Brokers System came into force. After this Notification, a certain number of the custom operations which fulfilled by the government officials begun to executing by the authorized custum brokers. Perhaps the most criticised operations within this delegation is that; Authorized Custom Brokers will be in charge to controlling of the export goods which its taxes didn't paid yet, but in the study the other duties of the authorized custom brokers has been mentioned too. The purpose of the study is to explain The Authorized Custom Brokers System according to The New Public Management. The Authorized Custom Brokers System is a new circle of trade that makes the process shorten, decreases the workload in the customs and this system can prevent the informal economy and especially the possible contrabanding in warehouses. This study gathers data from numerous books, scholarly articles about The New Public Management and The Custom Law Number 4458 and its regulations. The current custom laws in Turkey are too broad and have extensive regulations. Even if The Authorized Custom Brokers System is only a sector of regulations within custom laws, it is believed that this study regarding these interesting regulations will contribution to further researches.
doi:10.33712/mana.499431 fatcat:vcsyufxi25etpaoioipiemdsce