SİMON SCHAMA VE İNGİLTERE'DEKİ TARİH EĞİTİMİNE KATKILARI

Tuğçe Dinç
2019 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Simon Schama İngiltere'nin yetiştirdiği halen hayatta olan, dünyaca ünlü tarihçilerden birisidir. 2019 yılı itibariyle 74 yaşında olan Simon Schama, İngiliz tarihçi ve sanat tarihçisidir. Akademisyen Schama, kitap ve köşe yazarlığı, televizyon belgeselciliği, sanat eleştirmenliği, tarih ve sanat eğitmenliği gibi çok yönlü görevlerde bulunmuştur. Ayrıca 2010-2014 yılları arasında İngiltere'de Eğitim Bakanlığı'nda tarih ve sanat eğitimi üzerine danışmanlık yapmış ve İngiltere'deki tarih eğitimine
more » ... eki tarih eğitimine yön vermiştir. Danışmanlık görevi sürecinde yaptığı çalışmalar İngiltere'deki akademik çevrelerce çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Tarih eğitiminde akademik tarihçilik ve okul tarihi bağlamındaki tartışmaların odağında yer almıştır. Bu çalışmada Schama'nın hayatı, tarihçiliği ve eğitimciliği ele alınmış, onun bir tarihçi olarak tarih eğitimine katkıları ve bunların İngiliz eğitim camiasındaki yansımalarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi tekniğine uygun olarak yapılandırılmıştır. Schama hakkındaki veriler kendisinin görsel, işitsel ve yazılı medyadaki TV programları, radyo konuşmaları, sempozyum ve panellerdeki sunumları, kitapları, köşe yazıları, makaleleri gibi kaynaklar kullanılarak elde edilmiştir. Sesli ve görüntülü kaynaklar ilk olarak yazılı hale getirilmiş; çalışmanın  Bu çalışmada, "Akademik Tarihçilik ve Okul Tarihi Arasında Bir İngiliz Aydın: Simon Schama ve Tarih Eğitimine Katkıları" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasının verilerinden yararlanılmıştır.  Tarih Öğretmeni, tugcecakirrrr@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8077-7260.  Prof. Dr., Gazi Ünv., Gazi Eğitim Fakültesi, nhayta@gazi.edu.tr, https://orcid.org/0000-0002-8707-3637. Tuğçe DİNÇ & Necdet HAYTA 230 amaçları doğrultusunda elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmış; böylece Schama'nın tarihçiliği ve tarih eğitimciliği gerek Schama'nın kendi eser ve çalışmalarından, gerekse hakkında yazılan eserlerden hareketle ortaya konulmuştur. Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgular, Schama'nın müfredata ilişkin yaptığı çalışmaların temel amacının İngiliz tarihinin iyi öğrenilmesini sağlamak olduğunu göstermiştir. Ayrıca İngiliz tarihini yüceltme ve milli bilincin oluşması ve korunması için tarih derslerini araçsallaştırma eğiliminde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Schama'nın tarihçiliği ve tarih eğitimciliği yaklaşımlarında hikâyeci anlayışın öne çıktığı tespit edilmiş; bu anlayışın, kanıt temelli olmak kaydıyla, tarih konularının bir bütün olarak öğrenilmesini sağlama, duyuşsal alana daha derinlemesine nüfuz edebilme ve öğrenmede kalıcılığı arttırma açılarından işlevsel bir role sahip olduğu ve bu anlamda tarih eğitimine önemli katkılar sunabileceği ileri sürülmüştür. Anahtar Kelimeler: Tarih eğitimi, İngiliz tarih eğitim müfredatı, Simon Schama. Simon Schama and His Contributions to History Education in the UK Abstract Simon Schama is one of the still-alive, worldwide known historians raised in England. As of 2019, being 74 years old, Simon Schama is a British historian and an art historian. Academician Schama has worked in multi-directional missions such as a book author and columnist, television documentarist, art critic, and history and art educator. And he has also been a consultant in the UK Department of Education on history and art education, and has led the history education of his country between 2010 and 2014. Studies, which he has done during his consultancy mission, have been criticized by academic circles from different perspectives. He has become the focus of discussions in history education within the context of academic historiography and in history education. Accordingly, this study focuses on the life, teaching, and historiography of Schama and his contributions to history education and the reflections of all of them on English education society. This study is structured in line with the document analysis method within the scope of qualitative research techniques. Information on Simon Schama has been obtained by using his TV programs, radio speeches, presentations in symposiums and panels, books, columns and articles in visual, audio and print media. Audio and video sources were first transcribed and then all were Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: III, Sayı: 2, Yıl: Temmuz-Aralık 2019 231 analyzed and interpreted for the purposes of the research so that both the history and history education aspects of Schama were revealed both from his own works and works written about him. In the findings of this study, it is seen that the main purpose of Schama's studies on curriculum is to ensure English history to be learnt well. And it is found that he tends to instrumentalize the history lessons to exalt English history and to ensure the formation and protection of national awareness. It is determined that the narrative approach appears in historiography and history education of Schama. And evidence-based narrative approach might provide significant contributions to the history education in terms of ensuring the historical subjects being learnt as a whole and increasing memorability.
doi:10.30561/sinopusd.594817 fatcat:2bnydvcm2bhvxbha2aolyihohy