Latgaliya in the novel "I vyetyer goolyayet na popyelishtye" by Yanis Niedre and the story "Den', kali upala stryela" by Uladimir Arlou
Латгалiя ў рамане "I вецер гуляе на пажарышчы..." Янiса Нiедрэ i ў аповесцi "Дзень, калi ўпала страла" Уладзiмiра Арлова

Ванда Бароўка
2012 Białorutenistyka Białostocka  
doi:10.15290/bb.2012.04.06 fatcat:6q5xxsdgvnhkvlhjbl7xqdqaiq