Kаузативні конструкції із семантичною ознакою емоційного стану в англійській та українській мовах

V. M. Sokolova
2018 Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах  
© В. М. Соколова (Вінниця) КАУЗАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ІЗ СЕМАНТИЧНОЮ ОЗНАКОЮ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Стаття присвячена зіставному вивченню семантики каузативних конструкцій із семантичною ознакою емоційного стану. Дослідження базується на прикладах уживання конструкцій англійської (to amaze smb with smth) та української мов (вражати кого-небудь чим-небудь), дієслів емоційного стану у складі каузативних конструкцій. Актуальність статті зумовлена необхідністю системного
more » ... лізу семантики каузативних конструкцій (далі КК) емоційного стану у зіставному аспекті. Предметом дослідження є семантика та структура каузативних конструкцій, які виражають емоційний стан в англійській та українській мовах. Мета полягає у проведенні семантичного аналізу одиниць дослідження та визначенні спільних і відмінних ознак англійських та українських каузативних конструкцій емоційного стану. У статті наведена класифікація каузативних дієслів емоційного стану, які утворюють каузативні конструкції, визначена різниця між поняттями 'емоційність' та 'емотивність'. Крім того, визначено відсоткове співвідношення частотності вживання каузативних конструкцій позитивного та негативного емоційного стану в англійській та українській мовах на матеріалі художніх текстів. Ключові слова: каузативність, каузативна конструкція, каузативна ситуація, емотивність, позитивні / негативні емоції, нейтральні емоції.
doi:10.31558/2075-2970.2018.35-36.5 fatcat:h5ocprnqojazzebcrbvyjihgqa