What has been new in the guidelines for cardiopulmonary resuscitation since 2015
Co je nového v doporučeních pro kardiopulmonální resuscitaci od roku 2015

Tomáš Janota
2019 Intervenční a akutní kardiologie  
77 / Interv Akut Kardiol 2019; 18(2): 77-80 / INTERVENČNÍ A AKUTNÍ KARDIOLOGIE PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY CO JE NOVÉHO V DOPORUČENÍCH PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI OD ROKU 2015 Co je nového v doporučeních pro kardiopulmonální resuscitaci od roku 2015 Tomáš Janota Kardio JIP 3. interní kliniky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha Doporučení Evropské resuscitační rady pro kardiopulmonální resuscitaci sloužících jako závazný materiál i v České republice byla vydána naposled v
more » ... e 2015. S ohledem na malý počet studiemi podložených změn nebylo mezi doporučeními z roku 2010 a 2015 mnoho zásadních rozdílů. V současnosti různorodé studie a registry zabývajících se resuscitací přibývají velmi rychle. Od roku 2016 jsou proto nové poznatky kontinuálně analyzovány z hlediska jejich praktického dopadu. Každoročně je rozbor nových poznatků publikován. Článek je přehledem těchto rozborů. Eventuální změny doporučení budou ale kromě novinek zásadního významu realizovány až v obvyklém pětiletém cyklu v roce 2020. Klíčová slova: kardiopulmonální resuscitace, samotná srdeční masáž, masáž s ventilací, poměr kompresí a ventilace, zajištění dýchacích cest při resuscitaci, adrenalin při resuscitaci. What has been new in the guidelines for cardiopulmonary resuscitation since 2015 The European Resuscitation Council guidelines for cardiopulmonary resuscitation, used as a binding material also in the Czech Republic, were last issued in 2015. Given a small number of trial based changes, there were but a few essential differences between the 2010 and the 2015 guidelines. Currently, various studies and registries dealing with resuscitation have been growing very rapidly. As a result, since 2016, new knowledge has been continuously analysed in terms of its practical impact. An analysis of new knowledge is published every year. This article presents a review of these analyses. However, except for updates of crucial importance, possible changes in the guidelines will only be implemented in the year 2020, following the usual five-year cycle.
doi:10.36290/kar.2019.023 fatcat:szrhueegmzhlhdbjudkscjt6cu