ЦІННІСНІ АСПЕКТИ СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ПРИРОДИ Світлана Шевчук АXIOLOGICAL ASPECTS OF HUMANS' RELATIONSHIP WITH NATURE

Svitlana Shevchuk
2017 unpublished
Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра суспільних наук, бульвар Старий, 7, 10008, м. Житомир, Україна Чинником екологічної кризи констатується стан суспільної свідомості, що спирається на утилітарне ставлення до природи. Виходячи з ціннісних орієнтацій постнекласичної раціональності, робиться висновок про необхідність розробки неутилітарної традиції ставлення до природи, яка конкретизується у проблемі природи як естетичної цінності та проблемі морального статусу тварин.
more » ... го статусу тварин. Ключові слова: природа, цінність, ставлення до природи, традиція управління, традиція співпраці, природа як естетична цінність, моральний статус тварин. It is stated that one of the factors of the ecological crises is a state of public consciousness that is based on the utilitarian attitude toward nature. Proceeding from axiological orientations of the postnonclassical rationality, the conclusion is that it is necessary to develop a non-utilitarian tradition of relationship with nature which is specified in the issues of aesthetic value of nature and moral status of animals.
fatcat:agtvwokowvgxlka6almvptj4ym