İŞ KARAKTERİSTİKLERİNİN BİREYSEL İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Metin KAYA, Esra DİNÇ ELMALI
2021 Journal of Life Economics  
Bu araştırmanın amacı, iş karakteristiklerinin bireysel iş performansı üzerindeki etkisini özellikle sağlık çalışanları açısından belirlemektir. Zor şartlar altında çalışan sağlık personelinin hangi performans türü üzerinde hangi iş karakteristiğinin etkili olduğu önemli bir bilgidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma, kamu ve özel hastanelerden tesadüfi olarak seçilen 527 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi ve çoklu
more » ... oğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre; iş karakteristiklerinin alt boyutlarından işin kimliği ve arkadaşlığın bireysel iş performansının tüm alt boyutlarını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca özerkliğin zarar verici iş davranışını negatif yönde etkilediği, geri bildirimin görev performansını pozitif yönde etkilediği, beceri çeşitliliğinin ise görev ve içerik performansını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
doi:10.15637/jlecon.8.1.12 fatcat:wiws2e3movdyhoqt2msz7t3ooy