Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 6, Sayı 1

Levent İlhan, Eylem Gencer
2012 Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences   unpublished
This study was examined with the idea of a tv competition programme named as "Ice Dancing" that has sports and magazine aspects has an effect on children's tending to skating. The main purpose of the study is to determine the causes of children's tending to skating and research whether that tv programme has an effect on children's tending to skating. The sample of the study consists of 297 parents of children between the age of 6-12 (211 mothers, 86 fathers) who skate at "Belpa Skating Palace"
more » ... pa Skating Palace" and "Optimum Skating Rink" in Ankara, "Olympic Skating Palace" in Kocaeli, "Galleria Skating Rink" in Istanbul. The causes of children's tending to skating asked to parents. Answers were cotegorized into two main groups as the causes that are derived from parents and the causes derived from children. The other factors were categorized under these two main groups. Descriptives and frequencies of the data were shown on tables. It was discovered that % 48 of tending to skating was derived from children and % 52 of tending to skating was derived from parents. The first sub-factor of tending to skating derived from childrens was likes moving, playing and fun as %38. The second factor of tending to skating derived from childrens was the effect of tv programme named as "Ice Dancing" %27. It shows that every 1 of 4 child was affected from the tv programme and it supports our hypothesis. ÖZET Bu araştırma ulusal bir televizyon kanalında iki yayın dönemi yayınlanan "Buzda Dans" isimli, sportif içerikli ve magazin yönü olan bir yarışma programının ardından çocuk izleyici kitlesinde buz pateni sporuna yönelimin etkisi olabileceği hipotezinden hareketle yapılmıştır. Bu açıklama ışığında araştırmanın temel amacı 6-12 yaş aralığında buz pateni yapan çocukların genel yönelim unsurlarını belirlemek ve bu unsurlar arasında söz konusu yarışma programıyla ilgi olabilecek faktörler olup olmadığını betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda gerekli resmi izinler alınarak, Ankara'da Belpa Buz Pateni Sarayı ile Optimum alışveriş merkezi buz pateni pistinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olimpik buz pateni sarayında ve İstanbul Ataköy Galleria alışveriş merkezinde buz pateni pistinde buz pateni yapan, 6-12 yaş grubu toplam 297 çocuğun anne-babalarına, (86 baba-211 anne) çocuklarının buz patenine yönelim nedeni/nedenleri açık uçlu bir veri toplama aracı marifetiyle sorulmuş ve cevap sayısı sınırlaması getirilmemiştir. Elde edilen veriler temelde çocuklar kaynaklı ve anne baba kaynaklı olmak üzere 2 genel kategoriye ayrılarak. Bu kategorilerin altında diğer faktörler sınıflandırılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri yapılarak [frekans (f) ve yüzde (%) değerleri] tablo ve şekillerle ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda çocuklar kaynaklı yönelim nedenlerinin %48 anne-babalar kaynaklı yönelim nedenlerinin %52 olduğu bulunmuştur. Çocuklar kaynaklı yönelim nedenlerinin en başında %38 ile çocukların hareket etmeyi, spor yapmayı ve eğlenmeyi sevmeleri, ikinci olarak da %27'lik bir oran ile buzda dans yarışmasından etkilenmeleri gelmektedir. Çocuklardan kaynaklanan yönelim nedenlerine göre yaklaşık olarak her 4 çocuktan 1'inin söz konusu buzda dans yarışmasından etkilenerek buz pateni yaptığı bulgusu araştırmamızın hipotezini doğrulamaktadır.
fatcat:rsqvb3wk4bfujn2kgpcgxoz24a