On the Development of Scientific Terminology in African Languages: The Terminographer's Dilemma in a New Dispensation

Louis Jacobus Louwrens
2012 Lexikos  
There currently exists a noticeable tension in South Africa between the political aim of one homogeneous South African nation on the one hand and the autonomy each language deserves in practice according to the constitution on the other. The real development of individual languages and the purposeful cultivation of language pride necessarily accentuate races and ethnical differences, which are contrary to the ideal of nation-building. Consequently, languages are subtly denied acknowledged
more » ... tutional rights in practice, which will impact negatively on the development of especially the African languages into technical and academic languages in their own right. The question thus arises whether it is sensible for the terminographer to develop scientific and technical terms for the African languages, while everything at this stage indicates that these terms will hardly, if ever, be used by subject specialists. Opsomming: Oor die ontwikkeling van wetenskaplike terminologie in Afrikatale: die terminograaf se dilemma onder In nuwe bedeling. Daar bestaan tans 'n merkbare spanning in Suid-Afrika tussen die politieke strewe na een homogene en ongedifferensieerde nasie enersyds, en die outonomie waarop elke taal konstitusioneel in die praktyk geregtig is andersyds. Die daadwerklike uitbouing van individuele tale en die doelgerigte kweek van 'n taaltrots aksentueer noodwendig rasse en etniese verskille, wat direk in stryd is met die ideaal van nasiebou. Gevolglik word tale in die praktyk op subtiele wyse vele konstitusioneel erkende regte onts~ wat veral die Afrikatale se ontwikkeling tot volwaardige tegniese en akademiese tale nadelig be'invloed. Die vraag ontstaan dus of dit in so 'n klimaat vir die terminograaf sin maak om wetenskaplike en tegniese terme vir die Afrikatale te ontwikkel, terwyl alles in hierdie stadium daarop dui dat sodanige terme seIde, indien ooit, deur vakspesialiste gebruik gaan word.
doi:10.5788/7-1-983 fatcat:scv6vfmua5gx3itwbwjr5xoevm