Differences between formal, non-formal and informal education

Miljana Pavicevic, Danijela Petrovic
2015 Zbornik radova Uciteljskog fakulteta Prizren-Leposavic  
Апстракт: У првом делу рада разматрају се појмовна одређења и указује се на разлике које постоје између формалног, неформалног и информалног образовања. Неформално образовање се дефинише као било која организована образовна активност изван постојећег формалног система која служи одређеним корисницима и циљевима учења. Кључна одлика неформалног образовање је флексибилност и оно омогућава стицање различитих вештина и компетенција, кроз активности као што су семинари, предавања, конференције и
more » ... онице. Информално образовање означава "животну школу" и заснива се на личном искуству, усвојеним друштвеним вредностима и самоиницијативном учењу. У условима стабилног савременог друштва, сва три вида образовања се међусобно надопуњују и заједнички јачају елементе целоживотног процеса учења. Кључне речи: фoрмално образовање, неформално образовање, информално образовање, целоживотно учење. Зборник радова Учитељског факултета, 9, 2015, стр. 103-113
doi:10.5937/zrufpl1509103p fatcat:pzoii4uxhbg4dmmtylvzz7oupq