Sociology of FLOSS upon Bridging Digital Divide in Turkey

Huseyin Tolu
<span title="2018-10-05">2018</span> <i title="AJIT - E Academic Journal of Information Technology"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/n5rjywtctngk7bsbea6kuhyuyq" style="color: black;">AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology</a> </i> &nbsp;
Öz Bu çalışma, Özgür / Libre Açık Kaynak Kodlu Yazılımın (ÖLAKK) Dijital Bölünme'yi kapatmadaki potansiyel etkisini ve Türkiye'nin ÖLAKK ekosistemindeki mevcut konumuna vurgu yapmaktadır. ÖLAKK birbiriyle bağlantılı olarak sosyal faydaları olduğunu söyleyebiliriz; ve bunları faydaları, ekonomik faydalar, teknolojilere uyum, yerel kapasitenin inşası, paradigmanın değişmesi ve yenilikçi toplumun boyutlarına ulaşılması olarak tanımlayabiliriz. Türkiye çift haneli yazılım endüstrisine ve güçlü
more &raquo; ... topluluklarına sahip olmasına rağmen Türkiye dijital uçurumun kapatılmasında ÖLAKK faydalarına henüz ulaşamamıştır. Bunun nedenlerini: ÖLAKK politikanın olmayışı, Pardus projesinin başarısızlığı, merkezi hükümet desteğinin azlıgı ve ilgi eksikliği, yetersiz eğitim fırsatları ve satıcı kilitleme sorunu olarak gruplandırabiliriz. Abstract This study focuses on to what extent and how Free/Libre Open Source Software (FLOSS) has the potential to bridge the digital divide and what Turkey's current position is in the ecosystem of FLOSS? This study argues that FLOSS has interlink and interdependent social benefits; technological benefits, economic benefits, adaptation technology, construction of local capacity, and shifting of paradigm and reaching dimensions of the innovative society. Although, these benefits have influence upon efforts of bridging the digital divide and the condition of Turkey indicates that there are significant Turkish FLOSS products, double-digit growth software industry and strong FLOSS communities, Turkey has not achieved FLOSS benefits yet due mainly to no FLOSS policy, failure of Pardus project, lack of centre government support/interest, insufficient educational opportunities and vendor lock-in issue.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.5824/1309-1581.2018.3.013.x">doi:10.5824/1309-1581.2018.3.013.x</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/jr46ecrpwrgcpljpvmt2foddve">fatcat:jr46ecrpwrgcpljpvmt2foddve</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200210193203/https://ajit-e.org/download_pdf.php?id=342&amp;f=342_rev1.pdf" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/4c/e4/4ce48464712a5b032cde382c52ccd56a322b27c7.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.5824/1309-1581.2018.3.013.x"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>