Role of the limbus in femoral-head deformation in developmental dislocation of the hip: findings of two-directional hip arthrography

Shinosuke Hara, Hirofumi Akazawa, Shigeru Mitani, Ko Oda, Hajime Inoue
doi:10.18926/amo31703 pmid:12002623 fatcat:4zouwsgkzrf3jnlcxm5q2qn7yu