Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie wyboru [chapter]

2016 Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo handlowe  
Zatrudnianie członków zarządu w spółce kapitałowej na podstawie wyboru Uwagi ogólne Problematyka związana z zatrudnieniem członków zarządu w spółkach kapitałowych wzbudza wiele niejasności. Jest to związane przede wszystkim z fragmentarycznością regulacji prawnych dotyczących relacji między spółkami a członkami ich organów. W kodeksie spółek handlowych 2 nie ma unormowań, które w sposób jednoznaczny określałyby, na jakich zasadach ma być zatrudniony członek zarządu. Artykuł 203 § 1 k.s.h. oraz
more » ... 03 § 1 k.s.h. oraz art. 370 § 1 k.s.h. stanowią wyłącznie, że odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Ustawodawca sankcjonuje stanowisko, zgodnie z którym członek zarządu może świadczyć pracę na rzecz spółki na podstawie dodatkowych -obok aktu powołania -stosunków pracowniczych i niepracowniczych 3 . Dlatego też, rozważenia wymaga kwestia, która z podstaw prawnych zatrudnienia pracowników określona w art. 2 kodeksu pracy 4 może stać się podstawą nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu. Już na początku należy wskazać regulacje zawarte w art. 197 § 1 i art. 368 nieobowiązującego już Kodeksu handlowego 5 , które dawały możliwość odwołania członka zarządu w każdej chwili, co uwłaczało jego roszczeniom z umowy o pracę. Wspomniane przepisy zostały poddane szerokiej analizie przedstawicieli doktryny, jak też judykatury. Brak kompleksowej i wyczerpującej regulacji w kwestii zatrudnienia członków zarządu wymagał poszukiwania w przepisach pozakodeksowych 6 . Wśród nich należy wskazać prawo wewnętrzne spółki.
doi:10.18778/8088-306.2.08 fatcat:sly5ibgmsbhq7kjkyo5uqjn3dq