Supplementary_Table1._pairwise_meta_analysis-supplementary – Supplemental material for Assessing different diagnostic tests for gastroesophageal reflux disease: a systematic review and network meta-analysis

Mengyu Zhang, John E. Pandolfino, Xuyu Zhou, Niandi Tan, Yuwen Li, Minhu Chen, Yinglian Xiao
2019 Figshare  
Supplemental material, Supplementary_Table1._pairwise_meta_analysis-supplementary for Assessing different diagnostic tests for gastroesophageal reflux disease: a systematic review and network meta-analysis by Mengyu Zhang, John E. Pandolfino, Xuyu Zhou, Niandi Tan, Yuwen Li, Minhu Chen and Yinglian Xiao in Therapeutic Advances in Gastroenterology
doi:10.25384/sage.10998998 fatcat:q2hediq4ufevvpavtfjugnmfxu