رابطۀ هوش معنوی و وجدان تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی

Fardin Seifi, Masoud Hejazi, Afsaneh Sobhi, Qamar Kiani
2022 پژوهش در دین و سلامت  
سابقه و هدف: پیشرفت تحصیلی پیامدی رفتاری است که اهمیت زیادی برای دانش‌آموزان دارد و شاخصی مهم برای ارزیابی نظام‌های آموزشی در نظر گرفته می‌شود که شناسایی عوامل مؤثر بر آن ضروری است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطۀ هوش معنوی و وجدان تحصیلی با عملکرد تحصیلی و تعیین نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی در دانش‌آموزان پایۀ نهم شهر زنجان انجام گرفته است. روش کار: مطالعۀ حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تمامی دانش‌آموزان پسر پایۀ نهم ناحیۀ دو شهر زنجان در سال تحصیلی 98-1397 بود. حجم نمونه بر
more » ... اساس جدول مورگان 317 نفر تعیین شد و شرکت‌کنندگان به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامۀ وجدان تحصیلی مک ایلروی و بانتیگ، پرسش‌نامۀ سرسختی تحصیلی بنیشک و همکاران و پرسش‌نامۀ هوش معنوی کینگ جمع‌آوری شد. همچنین برای بررسی عملکرد تحصیلی از معدل کل دانش‌آموزان و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام‌به‌گام و برای تعیین نقش میانجی از روش بارون و کنی استفاده شد. در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین وجدان تحصیلی با پیشرفت تحصیلی (05/0P<) و همچنین بین سرسختی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (05/0P<). رابطۀ بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی نیز معنادار بود (05/0P<). علاوه‌براین، با توجه به مراحل تعیین نقش میانجی بارون و کنی، سرسختی تحصیلی نقش میانجی در رابطۀ بین وجدان تحصیلی و پیشرفت تحصیلی داشت؛ اما این نقش برای هوش معنوی تأیید نشد. درمجموع، نتایج حاصل از رگرسیون گام­به­گام نشان داد که وجدان تحصیلی و هوش معنوی در دو گام توانستند 15درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند. نتیجه‌گیری: هوش معنوی یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی است و با تأثیرگذاری بر سرسختی تحصیلی می‌تواند به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان منجر گردد.
doi:10.22037/jrrh.v8i1.33341 doaj:8c745134ac894c1d8e532c046fa8b074 fatcat:dy6psfklc5eqrj7mtlt4r66hyi