Bağlanma, Duygu Düzenleme Süreçleri ve Cinsel İşlev Bozukluğu Arasındaki İlişki: Bir Model Önerisi

FATMA MAHPERİ ULUYOL
2019 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
From the beginning of adolescence, sexual life, which has an increasing importance in a person's life, is affected by psychological, sociological and biological factors. In this study, the role of emotion regulation processes and positive-negative experiences was tested with Structural Equation Models with Path Analysis to explain the relationship between insecure attachment patterns and sexual dysfunction that is frequently studied in the literature. The sample of the study consisted of 201
more » ... en, with 35 or above scores on the Golombok Rust Sexual Satisfaction Scale, whose ages range between 18 and 31 years. When the direct relationships were examined, women who had insecure attachment patterns and who had higher negative experiences had higher sexual dysfunction levels. In contrast, the increase in emotion regulation difficulties was related to a decrease of sexual dysfunction level. However, difficulties in emotion regulation processes were positively related to sexual dysfunction level when indirect and total effects were taken into consideration. In addition, the avoidant attachment pattern predicted sexual dysfunction better than anxious attachment pattern. Öz Ergenlikten başlayarak kişinin yaşamında önemi gittikçe artan cinsel yaşam psikolojik, sosyolojik ve biyolojik temeli olan pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada alanyazında sıklıkla çalışılan güvensiz bağlanma örüntüleri ve cinsel işlev sorunları arasındaki ilişkiye açıklama getirmek için duygu düzenleme süreçleri ve olumlu-olumsuz deneyimlerin rolü Yapısal Eşitlik Modellerinden Yol Analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın örneklemini yaşları 18 ile 31 arasında değişen, Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği'nden 35 ve üstü puan alan 201 kadın oluşturmaktadır. Doğrudan ilişkiler incelendiğinde güvensiz bağlanma örüntüsü sergileyen kadınların olumsuz deneyimlerinin artması, cinsel işlev bozukluğu düzeyinin artması ile; duygu düzenleme güçlüklerinin artması ise cinsel işlev bozukluğu düzeyinin düşmesi ile ilişkili bulunmuştur. Fakat dolaylı ve toplam etkiler incelendiğinde duygu düzenleme süreçlerinde yaşanan güçlükler cinsel işlev bozukluğu düzeyi ile pozitif yönde ilişkilidir. Ayrıca, kaçınıcı bağlanma örüntüsü cinsel işlev bozukluğu düzeyini kaygılı bağlanma örüntüsüne kıyasla daha yüksek düzeyde yordamıştır. Anahtar sözcükler: Bağlanma, cinsel işlev bozukluğu, duygu düzenleme, duygular.
doi:10.18863/pgy.616134 fatcat:27gqshds3fhbhkx4ihyyovzqoa