Formation of the steam phase in superheated liquids in the state of metastable equilibrium

Anatoliy Pavlenko, Hanna Koshlak
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Представлені результати досліджень процесів пароутворення в рідинах, що знаходяться в стані метастабільної рівноваги. Розглянуто закономірності тепломасообміну у термодинамічно нестійких рідинах у стані квазістаціонарної термодинамічної рівноваги (перегріті рідини). Моделюються процеси термодинамічного подрібнення вторинної фази рідкої суміші. Запропоновано методику визначення основних термодинамічних параметрів перегрітої рідини і пару. Отримані результати можна застосувати для оцінки
more » ... для оцінки енергетичних параметрів технології термодинамічної гомогенізації Ключові слова: перегріта рідина, пароутворення, тепломасообмін у метастабільних рідинах, математичне моделювання Представлены результаты исследований процессов парообразования в жидкостях, находящихся в метастабильном состоянии. Рассмотрены закономерности тепломассообена в термодинамически неустойчивых жидкостях в состоянии квазистационарного термодинамического равновесия (перегретые жидкости). Моделируются процессы термодинамического дробления вторичной фазы жидкостной смеси. Предложена методика определения основных термодинамических параметров перегретой жидкости и пара. Полученные результаты можно применить для оценки энергетических параметров технологии термодинамической гомогенизации Ключевые слова: перегретая жидкость, парообразование, тепломассообмен в метастабильных жидкостях, математическое моделирование UDC 532.529
doi:10.15587/1729-4061.2017.112288 fatcat:hrafbrwzkfhujou7ol7w4pkmga