بررسی تحلیلی محیط زیست(اقلیم) و سلامت ایرانیان در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیتی

مرضیه جان بزرگی, محسن ابراهیم پور, شهلا کاظمی پور, علیرضا محسنی تبریزی
2021 Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies  
این تحقیق با توجه به سیاست‌های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها، به این سوال پاسخ می‌دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ‌ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌ها است. روش‌تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل
more » ... میر از سازمان ثبت احوال و داده‌های جمعیتی، اقلیمی استان‌ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته‌ها، پنج عامل اول مرگ‌و‌میر درایران را بیماری‌های قلبی‌وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان‌ها14%، تنفسی11%و عفونی‌انگلی4%نشان می‌دهد که70% ازمرگ‌های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می‌دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی‌و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری‌هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می‌دهد مرگ‌و‌میر در فصل‌های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه‌های آبان، آذر و دی به اوج خود می‌رسد.
doi:10.30507/jmsp.2021.109556 doaj:26ff4365c15346fa864b6b95284313ec fatcat:xovzbkjyfjb4velprdfujessvu