Διερεύνηση των υπαρχόντων μεθόδων ανάλυσης της αλληλεπίδρασης λεπτόγραμμων σωληνοειδών κατασκευών με τον θαλάσσιο πυθμένα [article]

Eleftherios T. Karatapanis, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens, Ιωάννης Χατζηγεωργίου
2011
Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σε «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική διερεύνηση των σημαντικότερων πρόσφατων υψηλού επιπέδου ερευνητικών εφαρμογών ανάλυσης της αλληλεπίδρασης λεπτόγραμμων σωληνοειδών κατασκευών με το θαλάσσιο πυθμένα. Κατόπιν ακολούθησε καταγραφή και ανάλυση των διαφόρων πειραματικών, εμπειρικών και αριθμητικών προσεγγίσεων και αξιολόγηση των
more » ... ροοπτικών των διαφόρων εφαρμογών». Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, και προκειμένου να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με την λειτουργία των υποθαλάσσιων αγωγών-risers (λεπτόγραμμοι σωληνοειδείς αγωγοί) εξόρυξης υδρογονανθράκων, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας των κατασκευών αυτών. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στο φαινόμενο της δημιουργίας τάφρου στον θαλάσσιο πυθμένα από τον υποθαλάσσιο αγωγό, στο σημείο επαφής τους (touchdown point). Το φαινόμενο αυτό ελέγχει ουσιαστικά την αντοχή του αγωγού σε φαινόμενα κόπωσης και είναι η πηγή προβληματισμού και έρευνας στην επιστημονική κοινότητα, ως προς το ποια μέθοδος θα μπορέσει να προσομοιώσει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους αγωγούς και τον θαλάσσιο πυθμένα. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση της βιβλιογραφικής έρευνας που έλαβε χώρα σχετικά με τις υπάρχουσες (μέχρι τώρα εφαρμοσμένες-υιοθετημένες) μεθόδους ανάλυσης της αλληλεπίδρασης των υποθαλάσσιων αγωγών-risers με τον θαλάσσιο πυθμένα. Στο επόμενο κεφάλαιο (τρίτο) της μεταπτυχιακής εργασίας αναφέρονται τα βασικά συμπεράσματα των μεθόδων ανάλυσης της αλληλεπίδρασης των υποθαλάσσιων αγωγών-risers με τον θαλάσσιο πυθμένα. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας καταγράφονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
doi:10.26240/heal.ntua.1268 fatcat:kirku5esbvfjldflxy7zngfnf4