THE ESSENCE AND STRUCTURE OF SOCIO-LEGAL COMPETENCE OF THE NATIONAL GUARD FUTURE OFFICERS

O. Danylchenko
2021 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної гвардії України СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У статті проаналізовано підходи науковців щодо визначення сутності та структури соціально-правової компетентності майбутніх фахівців. Констатовано, що серед основних вимог до офіцерів Національної гвардії України під час їхньої управлінської діяльності визначено такі: високий рівень
more » ... агогічної майстерності з метою якісного проведення занять з підлеглими, знання нормативно-правової бази, яка регламентує діяльність Національної гвардії України, та вміння правильно застосовувати її у практичній діяльності, готовність до вирішення різноманітних конфліктних ситуацій у військових колективах та з цивільним населенням під час виконання службово-бойових завдань, якісне проведення заходів, спрямованих на патріотичне виховання та профілактику правопорушень тощо. За результатами професіографічного дослідження визначено, що соціально-правова компетентність майбутніх офіцерів Національної гвардії України -це сукупність соціально-правових знань, умінь, навичок, необхідних для якісного виконання службових обов'язків після закінчення вищого військового навчального закладу, які сприяють подальшому професійному становленню військового фахівця, а також готовність до активної та ефективної соціально-правової діяльності під час виконання обов'язків за посадою. Зазначено, що цей термін складається з двох взаємопов'язаних між собою компетентностейсоціальної та правової. Запропоновано таке визначення поняття «соціальна компетентність майбутнього офіцера Національної гвардії України» -це його здатність вміло орієнтуватися у соціальному середовищі та вибудовувати ефективні стратегії взаємодії у соціумі, що сприятиме ефективному виконанню службово-бойових завдань. Зазначено, що рівень правової культури та правосвідомості випускника вищого військового навчального закладу визначає подальшу модель поведінки такого офіцера та здатність його до ефективної професійної діяльності. Виділено такі змістовні компоненти соціально-правової компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України: організаційний, профілактичний, правовиховний, правозахисний, просвітницький. Розкрито сутність кожного компоненту. Визначено такі структурні компоненти соціально-правової компетентності майбутнього офіцера Національної гвардії України щодо виконання функцій з охорони громадського порядку: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий, ціннісно-смисловий, рефлексивний. Розкрито сутність цих компонентів. Ключові слова: майбутні офіцери Національної гвардії України, вищий військовий навчальний заклад, охорона громадського порядку, соціально-правова компетентність, компоненти соціально-правової компетентності.
doi:10.32840/1992-5786.2021.79.1.18 fatcat:2fez7e65jzb4zck6bjchluv4he