Datum Diarienummer

Henrik Janlinder, Birgitta Målsäter, Henrik Janlinder
2016 REMISSYTTRANDE   unpublished
Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Mer tid för kunskap-förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81) (Utbildningsdepartementets dnr U2015/04749/S) Försäkringskassan är positiv till att skolplikten görs mer flexibel när det finns särskilda skäl (avsnitt 3.8). Elever med en funktionsnedsättning skulle annars riskera att missgynnas med en allt för strikt tillämpning av skolplikten. Att det enligt förslaget kommer att finnas kvar en flexibilitet har därför betydelse så att
more » ... etydelse så att dessa elever får möjlighet att inhämta den kunskap som krävs. Försäkringskassan tillstyrker förslaget om förlängd skolplikt. Det gynnar elever som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte har lyckats tillgodogöra sig den kunskap som krävs för gymnasieskolan i tid. I övrigt har Försäkringskassan inga synpunkter. Detta yttrande har beslutats av försäkringsdirektör Birgitta Målsäter i närvaro av rättschef Eva Nordqvist och verksamhetsutvecklare Henrik Janlinder, den senare som föredragande.
fatcat:hq5wwb3bpvbxtkmau7ibgnw2jm