Determination of oil sand's moisture
Мұнайбитумды жыныстардың ылғалдылығын анықтау

A.S. Yermekova, M.Kh. Dulaty Taraz Regional University, Ye. Tileuberdi, Ye.O. Doszhanov, W. Kuoshiken, al-Farabi Kazakh national university, al-Farabi Kazakh national university, al-Farabi Kazakh national university
2021 Vestnik KazNRTU  
doi:10.51301/vest.su.2021.i2.16 fatcat:beysxv3bubfpblxkvis6ymbhve