UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ

Metin BAYRAM
2020 The Journal of Social Science  
Özet Bu çalışmanın amacı uzaktan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinin kalitesinin eğitime katılanların memnuniyet algıları üzerinde etkisini araştırmaktır. Bunun için, Sakarya Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarına yönelik olarak 2016 ve 2019 yıllarında iki aşamalı bir memnuniyet anketi düzenlenmiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen birinci aşamada üç yılda bir düzenli olarak verilmesi kanuni zorunluluk olan İSG eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesi ile ilgili Sakarya
more » ... rsitesi çalışanlarının memnuniyet algıları ölçülmüş ve söz konusu eğitimlerin daha etkin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair çalışan görüşleri alınmıştır. Çalışan görüşleri esas alınarak uzaktan eğitim sürecinde yapılan iyileştirmeler çerçevesinde 2019 yılında çalışan memnuniyet algıları tekrar ölçülmüş ve çalışan memnuniyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlanıp sağlanamadığı çıkarımsal istatistiki yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda daha yetkin eğitimciler tarafından akıcı bir üslup ve görselliği artırılmış ders materyalleri kullanılarak gerçekleştirilen 2019 yılı uzaktan eğitimlerinden memnuniyetin istatistiki olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışanlara yüksek kaliteli eğitim videoları aracılığıyla verilecek İSG eğitimlerinin daha etkili ve verimli olacağı sonucuna varıldı. Ayrıca, belirli bir zaman dilimi içinde belirli bir yerde eğitime katılma kısıtı bulunan çalışanlara sahip işyerlerinin İSG eğitimlerini uzaktan eğitim modunda planlamalarının daha yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract This study aims to investigate the effect of occupational health and safety (OHS) distance training quality on the perception of satisfaction of the participants. The research was conducted on the academic and administrative staff of Sakarya University in two stages in 2016 and 2019. A satisfaction survey was conducted to collect the data. In the first phase in 2016, the satisfaction levels of employees of Sakarya University regarding with the OHS distance training, which is a legal obligation to be implemented periodically in every three years, was measured and their opinions were asked for improvements. Some improvements were made for OHS distance training according to feedback from employees and employees' satisfaction level re-measured in 2019. Then, the data gathered in 2016 and in 2019 were statistically compared. The results showed that the employees' satisfaction level with OHS distance training in 2019 was statistically higher than in 2016. It was concluded that OSH training to be provided to employees through high-quality training videos will be more effective and productive. It was also concluded that it is more beneficial for organizations with employees who have a restriction to participate in a specific place within a certain period to plan their OHS training via distance training mode.
doi:10.30520/tjsosci.658516 fatcat:pxcpftluh5chfe3tbsllhh6dcm