Experience of Ukrainian Archives in Using and Granting Access to Documents that Contain Personal Data
Досвід українських архівів щодо використання та надання доступу до документів, що містять персональні дані

Liudmyla Didukh, Candidate of Historical Sciences, Head of the Department for Archival Affairs Technological upport Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping, Nataliia Zalietok, Candidate of Historical Sciences, Head of the Department for Archival Studies Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Records Keeping
2021 Arhіvi Ukraїni  
УДК 930.253:342.7](477) Людмила Дідух кандидатка історичних наук, завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6370-6866 Наталія Залєток кандидатка історичних наук, завідувачка відділу архівознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5319-3876 ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
more » ... НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ Анотація. Мета роботи -проаналізувати вітчизняний практичний досвід щодо організації роботи з документами державних архівів, що містять персональні дані. Методологія дослідження: були застосовані методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії, порівняння та узагальнення. Емпірична база дослідження ґрунтувалася на вивченні наявної сучасної практики державних архівів щодо організації доступу користувачів до документів, що містять персональні дані. Під час збирання даних щодо практичного досвіду державних архівів було застосовано метод анкетування. Наукова новизна. Практичний досвід українських архівів щодо організації роботи з документами, що містять персональні дані, досліджується вперше. Результат дослідження може бути використаний під час випрацювання єдиного методичного документа, який у майбутньому міг би лягти в основу спеціального законодавства для архівної галузі. Висновки. Наразі в державних архівах спостерігаються труднощі з організацією доступу до документів, що містять персональні дані. Пов'язано це з комплексом причин, серед яких -відсутність спеціального законодавства і необхідність пошуку підстав для задоволення або відхилення запиту на таку інформацію в різних нормативно-правових актах; недостатнє матеріально-технічне забезпечення архівів, яке унеможливлює знеособлення персональних даних у документах тощо. Видається очевидним необхідність підвищення обізнаності працівників архівів із чинним законодавством у сфері захисту персональних даних та його узгодження зі спеціальним законодавством в архівній сфері, ініціювання змін у типових нормах часу і виробітку СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
doi:10.47315/archives2021.326.104 fatcat:4obxxsrw25fr3gsf6ci3mzkjom