Próba prowokacji spojówek standardowymi wyciągami alergenów Conjunctival provocation test with standardised allergens extracts

Praca Poglądowa, Aleksandra Górska, Marta Chełmińska, Klinika Alergologii, Akademii Medycznej, Gdańsku Kierownik, Akademii Jassem, Medycznej W Gdańsku, Katedra Pneumonologii, Alergologii Medycznej, Gdańsku Kierownik, M Jan (+1 others)
unpublished
The conjunctival provocation test (CPT) is used to evaluate the ocular effects induced by allergen after topical application on the surface of the eye. This review summarizes the indications to CPT, technical aspects of the test, the criteria of inclusion and exclusion to CPT, the role of tear inflammatory mediators in the pathogenesis of the ocular allergic response. Presented are also the results of the latest clinical and experimental studies and new achievements in DNA technology.
more » ... ie Próba prowokacji spojówek (CPT) jest badaniem, w którym ocenia się odpowiedź alergiczną narządu wzroku na dospojówko-we podanie alergenu. W pracy omówiono zastosowanie CPT, metodykę jej wykonania, ocenę objawów klinicznych, działa-nia niepożądane, a także zmiany w składzie łez. Przedstawiono również wyniki ostatnich badań klinicznych z zastosowaniem CPT oraz kierunki rozwoju i najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej. Słowa kluczowe: spojówka, alergiczne zapalenie spojówek, próba prowokacji spojówek, alergeny Pneumonol. Alergol. Pol. 2007; 75: 273-277 Wprowadzenie Próba prowokacji spojówek (CPT, conjunctival provocation test) jest badaniem, w którym ocenia się nasilenie objawów ocznych po podaniu określonej substancji (najczęściej alergenu) do worka spojów-kowego. W praktyce próbę tę stosuje się głównie w rozpoznawaniu chorób alergicznych oczu [1]. W przypadku próby dodatniej stwierdza się obja-wy podobne do występujących w alergicznym za-paleniu spojówek [2]. Wskazania do wykonania CPT Próba prowokacji spojówek jest wskazana u osób z dodatnimi wynikami punktowych testów skórnych (SPT, skin prick test), u których wywiad i objawy oczne wskazują na alergię (w celu potwier-dzenia istotności klinicznej danego alergenu) oraz u pacjentów, u których występują rozbieżności po-między wywiadem a wynikami SPT (w celu iden-tyfikacji patogennego alergenu). Badanie należy przeprowadzić w okresie wolnym od dolegliwości lub w okresie remisji. Nasilenie reakcji alergicznej ze strony spojówek po CPT umożliwia ostateczne po-twierdzenie rozpoznania i podjęcie decyzji o wpro-wadzeniu leczenia, na przykład immunoterapii [3]. Istnieją doniesienia o dodatnich wynikach CPT u osób z ujemnymi wynikami SPT, z podej-rzeniem alergicznych objawów ocznych bez udo-kumentowanej choroby atopowej [1]. Spojówki są w takiej sytuacji jedynym wrażliwym na alergen Adres do korespondencji: Adres do korespondencji: Adres do korespondencji: Adres do korespondencji: Adres do korespondencji: Aleksandra Górska, Klinika Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk Praca wpłynęła do Redakcji: 22.01.2007 r.
fatcat:5zbo3syokfc4fnkc6mqv3o3vk4