Evaluation of the Changes in Anterior Segment Morphology After Laser Peripheral Iridotomy Through One-Year Follow-Up

Ulviye Yiğit, Umut Onur, Yakup Acet, Ahmet Ağaçhan
2014 Türk Oftalmoloji Dergisi  
Amaç: Primer açı kapanması şüphesi (PAKŞ), primer açı kapanması (PAK) ve primer açı kapanması glokomu (PAKG) tanısıyla laser periferik iridotomi (LPİ) yapılan gözlerde ön segment morfolojisinde meydana gelen uzun süreli değişikliklerin Scheimpflug kamera (SK) ile değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: PAKŞ, PAK ve PAKG tanısı alan 30 hastanın 50 gözü prospektif olarak çalışmaya alındı. Tüm olguların tam oftalmik muayene ve göz içi basıncı (GİB) ölçümüne ek olarak gözlerin ön-arka uzunluğu (AU)
more » ... a uzunluğu (AU) kaydedildi. LPİ öncesi ve LPİ sonrası 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay kontrollerinde SK ile ortalama ön kamara açısı (OÖKA), santral ön kamara derinliği (SÖKD) ve ön kamara hacmi (ÖKH) ölçüldü. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Gruplar arasında yaş ortalamaları, cinsiyet ve (AU) bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). OÖKA, SÖKD ve ÖKH ölçümleri tüm gruplarda başlangıç ile 1., 3., 6., 12. aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdi (p<0,05). OÖKA; PAKŞ grubunda 6. ve 12. ay; PAK ve PAKG grubunda 1. ve 12., 3. ve 12., 6. ve 12. aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdi (p<0,05). SÖKD ölçümleri PAK grubunda 6. ve 12. aylar arası, PAKG grubunda 3. ve 6. aylar ile 3. ve 12. aylar arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma gösterdi (p<0,05). ÖKH, PAK grubunda 6. ve 12. aylar arası, PAKG grubunda 1. ve 12. aylar ile 3. ve 12. aylar arasında ölçümlerde azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Sonuç: LPİ uygulaması ön segment morfolojisinde dramatik değişiklikler oluşturur. Çalışmamızda, LPİ ile oluşturulan değişimlerin seyri SK ile bir yıl süreyle izlenmiştir. Erken dönemde tüm parametreleri olumlu etkilediği gözlenmiştir. Ölçümlerin seyrindeki eğilimlerin devamlılık gösterip göstermediği daha uzun süreli daha geniş seriler ile izlenmelidir. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 6-10) Anahtar Kelimeler: Laser periferik iridotomi, primer açı kapanması şüphesi, primer açı kapanması, primer açı kapanması glokomu, Scheimpflug kamera Objectives: To evaluate the long-term changes in anterior segment morphology after laser peripheral iridotomy (LPI) in eyes with primary angle-closure suspect (PACS), primary angle closure (PAC), and primary angle-closure glaucoma (PACG) using Scheimpflug camera (SC). Materials and Methods: Fifty-six eyes of 30 patients diagnosed as PACS, PAC, and PACG were included prospectively in this study. In addition to full ophthalmic examination and intraocular pressure (IOP) assessment, anterior-posterior length (AxL) values of the eyes were recorded. With use of SC, average anterior chamber angle (AACA), central anterior chamber depth (CACD), and anterior chamber volume (ACV) were documented preoperatively and at 1 month, 3 months, 6 months, and 12 months after LPI. The results have been evaluated statistically. Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of mean age, gender, and AxL (p>0.05). AACA, CACD, and ACV measurements showed significant difference between baseline and months 1.3, 6, and 12 in all groups (p<0.05). AACA was statistically significantly decreased between months 6 and 12 in PACS group; between months 1 and 12, months 3 and 12, months 6 and 12 in PAC and PACG groups (p<0.05). CACD measurements demonstrated statistically significant decrease between months 6 and 12 in PAC group, between months 3 and 6, months 3 and 12 in PACG group (p<0.05). ACV was statistically significantly decreased between months 6 and 12 in PAC group, between months 1 and 12, months 3 and 12 in PACG group (p<0.05). Conclusion: LPI led to dramatic changes in anterior segment morphology. In our study, the course of the changes caused by LPI was observed through one-year follow-up with SC. In the early period, a positive effect on all parameters was detected. The trends in the course of measurements should be followed up for longer time in larger series to investigate whether the changes show continuity or not. (Turk J Ophthalmol 2014; 44: 6-10)
doi:10.4274/tjo.30092 fatcat:wctgynsxsfabdopgmgym3q3p6y