An intracellular diamine oxidase triggered hyperpolarized 129Xe magnetic resonance biosensor

Bin Zhang, Qianni Guo, Qing Luo, Xiaoxiao Zhang, QingBin Zeng, Longhui Zhao, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou
2018 Chemical Communications  
After an enzymatic reaction, the 129Xe-MRI signal in CB6 lit up.
doi:10.1039/c8cc07822j fatcat:2tq2ofrhibbivfzbc3be7vxifi