Διαχείριση Αβεβαιότητας στην Εξόρυξη Διεργασιών με τη χρήση Μπεϋζιανών Δικτύων [article]

Νικόλαος-Παρασκευάς Θεοδωρόπουλος, University Of West Attica, Alexandros Bousdekis, Georgios Miaoulis
2021
Επιβλέπων: Αλέξανδρος Μπουσδέκης Συν-επιβλέπων: Γεώργιος Μιαούλης i Περίληψη Η παρούσα διπλωματική ερευνά την χρήση Μπεϋζιανών δικτύων για την διαχείριση της αβεβαιότητας στον τομέα της εξόρυξης διεργασιών. Αν και τα Μπεϋζιανά δίκτυα δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν συνηθίζεται η εφαρμογή τους στην εξόρυξη διεργασιών. Αφού πρώτα μελετήσουμε κάποιους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη διεργασιών για την ανακάλυψη διαδικασιών στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τους δύο αυτούς
more » ... μείς, των Μπεϋζιανών δικτύων και της εξόρυξης διεργασιών δηλαδή, έτσι ώστε να ερευνήσουμε αν γίνεται να προβλεφθούν οι καταστάσεις των δραστηριοτήτων που αποτελούν μια διαδικασία. Τέλος θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των προβλέψεων που θα γίνουν χρησιμοποιώντας ένα Μπεϋζιανό δίκτυο που θα έχει κατασκευαστεί από ένα σύνολο δεδομένων μιας διαδικασίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εξόρυξη διεργασιών, μάθηση δομής, Μπεϋζιανά δίκτυα, διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών ii ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η Θεοδωρόπουλος Νικόλαος-Παρασκευάς του Γεωργίου, με αριθμό μητρώου 71346393 φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Σχολής Μηχανικών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, δηλώνω υπεύθυνα ότι: «Είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, οι όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε ακριβώς είτε παραφρασμένες, αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρη αναφορά στους συγγραφείς, τον εκδοτικό οίκο ή το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία έχει συγγραφεί από μένα αποκλειστικά και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος. Παράβαση της ανωτέρω ακαδημαϊκής μου ευθύνης αποτελεί ουσιώδη λόγο για την ανάκληση του πτυχίου μου».
doi:10.26265/polynoe-888 fatcat:tjubicukhvethojv2dhburjjbu