New Health Functions of Egg White Protein (Lactic Fermented Egg White) and Its Application

Ryosuke Matsuoka, Mamoru Kimura, Kazuto Arimitsu, Takashi Kojima
2021 Nippon Eiyo Shokuryo Gakkaishi  
doi:10.4327/jsnfs.74.147 fatcat:ybh7wy5ynrecrmfzah3rsx65gi