Clinical pathology of milking calves digestion disorder

Bogo Fatur
2003 Veterinarski Glasnik  
Period od ro|enja do zalu~enja je veoma osetljiv za'ivotinje u neonatalnom ili preruminalnom periodu. Normalno zalu~enje mo'e da bude uspe{no 6 do 8 nedelja posle poro|aja. Ukoliko imunitet kroz kolostrum nije postignut na vreme, telad u mle~noj fazi ishrane su jako podlo'na bakterijskim ili virusnim infekcijama. Sa druge strane, veoma su~esti poreme}aji varenja i oni~ine tre}inu naj~e{}ih poreme}aja u ovom periodu. Pored gubitaka u toku samih poro|aja, me|u kojima su na prvom mestu dystocia,
more » ... ale plu}a i prolivi su veoma~esti. Sve to zahteva dugotrajno i skupo le~enje, ali ono~esto ne daje rezultate. Nisu retki dehidratacija i smrt. Etiolo{ki razlozi nisu poznati. Mogu}i razlozi su neodgovaraju}a ishrana krava ili steonih junica, problemi higijensko-sanitarne prirode i lo{e staranje o neonatalnim teladima. Zaga|eno mleko ili njegove zamene su glavni izvor zaraza. Ovi problemi su o~iti na gazdinstvima na kojima vlasnici ili radnici nemaju osnovno znanje o fiziologiji, anatomskim promenama i principima odgojà ivotinja u preruminalnom periodu. U vreme zalu~enja, telad mogu da imaju ozbiljne probleme ukoliko se sa ishranom suvom materijom ne po~ne na vreme. Zbog svega toga, normalna mikroflora i fauna ne mogu da preuzmu normalnu funkciju za varenje u buragu. Klju~ne re~i: tele, klini~ka patologija, ishrana mlekom U najosetljivijem periodu'ivota, od ro|enja pa do zalu~ivanja, procenat obolevanja i uginu}a teladi je veoma visok. U SAD-u~ak tvrde da gubici u takozvanom neonatalnom ili preruminalnom periodu dosti'u 8,2 posto, a posle zalu~ivanja samo 2,2 posto. Pored gubitaka u toku samih poro|aja, zbog razli~itih 313
doi:10.2298/vetgl0306313f fatcat:zbjqzdnzp5bxxa3priumxtzwiy