Surgical Treatment of Internal Carotid Bifurcation and Pericallosal artery Aneurysms with Unilateral Frontopterionel Skin Incision Technique

Cengiz Çokluk, Abdullah Hilmi Marangoz, Kerameddin Aydın
2015 Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi  
Anevrizmalar subaraknoid kanamanın başta gelen nedenleri arasındadır. En sık görülen anevrizma şekli tekli anevrizmadır. Ancak ender olmamakla birlikte, çoklu anevrizmalar da görülebilir. Daha önceden rüptüre olmuş sol internal karotid arter bifurkasyon anevrizması nedeniyle ameliyat edilmiş, 55 yaşında kadın olgu, bir ay kadar sonra insidental sağ internal karotid bifurkasyon ve perikallosal arter anevrizması nedeniyle hastaneye cerrahi tedavi için yatırıldı. Cerrahi tedavi sırasında, karşı
more » ... af pupilla hizası saçlı deri sınırından başlayarak ipsilateral pterional bölgeye gelen cilt insizyonu planlandı. Bu insizyon sağ para median kraniotomi ve pterional kraniotomi yapılmasına olanak sağlamaktaydı. Öncelikle pterional kraniotomi yapıldı. Silvian disseksiyonu takiben internal karotid arter bifurkasyon bölgesinde lokalize anevrizmaya ulaşıldı. Anevrizma disseke edilerek klipe edildi. Daha sonra sağ frontal paramedian kraniotomi yapıldı ve interhemisferik fissürden ilerlenerek perikallosal arterde yerleşik anevrizma kliplendi. Bu tip çokluk anevrizma yerleşimlerinde klasik pteriyonel cilt insizyonu tek taraflı frontopteriyonel insizyona modifiye edilerek tek seferde iki kraniyotomi ile her iki anevrizma da tedavi edilebilir. Anahtar kelimeler: İnternal karotid arter bifurkasyon, anevrizma, perikallosal arter anevrizması Aneurysms are one of the primary causes of subarachnoid hemorrhage. Solitary aneurysms are the most commonly seen aneurysms. At the same time multiple aneurysms may be seen. Fifty-five year-old woman who underwent surgery one month ago because of ruptured left internal carotid artery aneurysm was admitted to our hospital for surgical treatment of incidental left internal carotid bifurcation and pericallosal artery aneurysms. During surgical treatment, a modified pterional skin incision was planned starting from contralateral pupilla level at the hair-skin line and extending curvelinearly to the ipsilateral pterional region. This modified craniotomy incision allowed pterional craniotomy and left paramedian craniotomy at the same time. Pterional craniotomy was done at first. Sylvian dissection was performed up to the aneurysmatic dilatation at the location of internal carotid artery bifurcation. Aneurysm was dissected and clipped. Secondly right paramedian frontal craniotomy was performed. Interhemispheric approach was performed for the clipping of the pericallosal aneurysm. In such cases the frontopterional skin incision (a modification of pterional incision) may be used for pterional and paramedian frontal craniotomy. Key words: Bifurcation of internal carotid artery, aneurysm, pericallosal artery aneurysm J Nervous Sys Surgery 2014; 4(3):
doi:10.5222/sscd.2014.101 fatcat:3eoruerubzco7ndlgsg5fdnxxe