An Optimization Model for Railway Profile Design Using B-Spline Functions
Bスプライン関数を用いた鉄道縦断線設計の最適化モデル

Xiafei Ye, Naojiro Aoshima, Liang Su
1994 Doboku Gakkai Ronbunshu  
doi:10.2208/jscej.1994.488_101 fatcat:zedsq7xq3vcljnfrq5acpxyqoa