YAZI KARAKTERLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE "YAZI KARAKTERİ" TASARIMINDA "GEOMETRİK ÖLÇÜ SİSTEMİ"

Süleyman ÖZDERİN
2019 Journal of International Social Research  
Öz Kültür tarihi sürecinde yazının gelişim evreleri, yazı kavramı olarak düşünülen görsel sistemlerin biçimsel olarak değişim evrelerini de kapsar. Kavram olarak yazı; iletişim olgusunun asıl aracı olan dilin görüntüsel göstergesi olarak tanımlanabilir. İletişim unsurları gibi hayati bir işleve sahip olmasının yanı sıra, yazı aynı zamanda görsel bir öğe olarak insanoğlunun zihinsel ihtiyaçlarını da karşılamak zorundadır. Bu makalede yazının icat edilmesinden sonra, alfabetik bir sisteme
more » ... ü evreler temel alınarak, yazının görsel anlamda çeşitlenme sürecinin, "yazı karakteri yaratma bilincini oluşturma nedenleri" geniş bir tasarım sorunu olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda incelenen örneklerde, mekanik dönemden dijital döneme kadar alfabetik çeşitlenme içerisinde yazı karakterlerinin biçim dilinin geometrik ölçü sistemiyle olan ilişkileri, tipografinin çağdaş tasarım kriterleri açısından tespit edilip, "modern sanat öncesi ve modern sanat süreci" olarak iki ayrı aşamada yorumlanmaya çalışılmıştır. Bu noktada, model olarak gösterilen örneklerde vurgulanmak istenen asıl unsur; karakter tasarımlarında kullanılacak biçim dilinin, ideal bir ölçü sistemi olarak alfabenin bütününü kapsayacak bir boyutta çözümlenip dengelenmesi esasına dayanmaktadır. Yazı karakteri tasarımlarında kullanılacak çağdaş biçim dili; her bir alfabe karakterinin bir diğerine göre nasıl belirlenebileceğini, değişken kurallarla çözümleyebilen bir "geometrik ölçü sistemi tarafından yönetilmelidir". Abstract Developmental stages of typing in the process of cultural history also covers the change stages of the visual systems formally that are considered as typing concept. Typing as a concept may be defined as iconic sign of the language as the major means of the communication phenomenon. Besides it has a vital function like communication elements, it must cover the mental needs of the humankind as a visual element. In this article, "the reasons of creating the font creation conscious" of the diversification process of the typing in visual sense were discussed as a wide design problem by being based on the stages when typing turned into an alphabetic system after the invention of it. In the examples examined in this regard, relations of the form language of the fonts with the geometrical measurement system within the alphabetical diversification from the mechanical period to the digital period were detected in terms of contemporary design criteria of typography and it was tried to be interpreted in two different stages as "pre-modern art and modern art process". At this point, the main element intended to be emphasized in the examples shown as model is based on the fact that the form language to be used in the character designs is analyzed and balanced in such a dimension to cover the whole alphabet as an ideal measurement system. The contemporary form language to be used in the font design should be managed by "a geometrical measurement system" which is able to analyze how each alphabet character will be determined by another, through variable rules.
doi:10.17719/jisr.2019.3459 fatcat:xsha7tb5tfb7de7nhrhzg4gmoe