MODELOWANIE OŚRODKA LEPKOSPRĘŻYSTEGO W METODZIE ELEMENTÓW CZASOPRZESTRZENNYCH

Magdalena LACHOWICZ
2017 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture  
W pracy rozpatruje się ośrodek lepkosprężysty, który został opisany równaniami całkowymi (model całkowy) z wykorzystaniem funkcji relaksacji (tensorowej funkcji relaksacji). Opracowano model obliczeniowy do analizy takich ośrodków z użyciem metody elementów czasoprzestrzennych. Zamieszczony przykład obliczeń (tarcza lepkosprężysta) wskazuje na poprawność i efektywność tego modelu obliczeniowego. Słowa kluczowe: ośrodek lepkosprężysty, metoda elementów czasoprzestrzennych, model obliczeniowy S u
more » ... el obliczeniowy S u m m a r y The article deals with a viscoelastic continuum which is described by integral equationsi (integral model) with the use of relaxation function (tensor relaxation function). A calculation model for analysis of such continuums with the use of time-space elements has been developed. The included calculation example (viscoelastic disc) indicates correctness and effectiveness of this calculation model. Przesłano do redakcji: 30.06.2017 r. Przyjęto do druku: 01.09.2017 r.
doi:10.7862/rb.2017.146 fatcat:kegariqsirelzd57xbmzscwtg4