กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
2018 Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS)  
บทความนี้เป็นการทบทวน (review) และสงเคราะห์เนื้อหาของกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง (urban conservation) ที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญและพัฒนาการของกฎบัตรและมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจาก "กฎบัตรเวนิส (The Venice Charter)" ในปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) ผลการศึกษา พบวา่ กฎบัตรและมาตรฐานเหล่านี้มีพัฒนาการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในด้านหลักการและแนวทางการอนุรักษ์ โดยในด้านหลักการนั้น
more » ... ละครอบคลุมถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และการเคารพในสิทธิของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ส่วนในด้านแนวทางการอนุรักษ์นั้น พบว่ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายการอนุรักษ์เมืองให้เป็นแบบบูรณาการ ที่ประสานนโยบายการอนุรักษ์มรดกเมืองเข้ากับบริบทเมืองที่กว้างกว่า และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง กรอบการดำเนินงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนามาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ ใหสอดคล้องกับนโยบายแบบใหม่ กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักผังเมือง สถาปนิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย สมควรที่จะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์เมืองต่อไป
doi:10.56261/jars.v7i1.168907 fatcat:l2oommt5lrevpb3aafbbhoat5y