Ứng dụng phương pháp phân tích đặc trưng phổ và tổ hợp màu trên ảnh Landsat ETM thành lập sơ đồ địa chất ảnh khu vực huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình

Thành Long Nguyễn, Quốc Định Nguyễn, Minh Hiển Đỗ
2015 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ  
Trong nghiên cứu địa chất, việc ứng dụng công nghệ phân tích các ảnh viễn thám phổ biến như Landsat, ASTER,... đã đem lại rất nhiều kết quả hữu ích phục vụ cho công tác đánh giá, phân tích trong lĩnh vực địa chất. Khả năng của viễn thám cho các nghiên cứu địa chất đã được chứng minh là vô cùng phong phú với ưu điểm nổi bật liên quan tới số liệu được cung cấp có diện tích rộng và mức độ chi tiết cao. Đối với công tác giải đoán và phân tích ảnh viễn thám, các phương pháp xử lý, tăng cường chất
more » ... ng ảnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nâng cao chất lượng ảnh thực chất là sử dụng các phương pháp biến đổi toán học làm tăng khả năng quan sát các đối tượng cần nghiên cứu. Đối với ảnh viễn thám khu vực Lương Sơn, Hòa Bình, các phương pháp tổ hợp màu và phân tích đặc trưng phổ đã được xử dụng. Kết quả xử lý viễn thám đã thành lập được sơ đồ địa chất ảnh khu vực Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
doi:10.54491/jgac.2015.26.160 fatcat:n5flg2ttwvcdnegykk4ojue5rq