"Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej" : (obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa)

Remigiusz Sobański
1982 Prawo Kanoniczne  
Remigiusz Sobański "Jako zaczyn i niejako dusza społeczności ludzkiej" : (obecność jako zasada stosunku Kościoła do państwa) Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 25/1-2, 31-42 1982 Prawo Kanoniczne 25 (1982) nr 1-2 KS. REMIGIUSZ SOBAŃSKI "JAKO ZACZYN I NIEJAKO DUSZA SPOŁECZNO SCI LUDZKIEJ" (OBECNOŚĆ JAKO ZASADA STOSUNKU KOŚCIOŁA DO PAŃSTWA) NAUKA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO PAŃSTWA Sobór W a ty k a ń sk i II n ie u ch w alił żadnego d o k u m en tu pośw ię conego
more » ... tu pośw ię conego b ezpośrednio i w sposób sy stem aty czny w zajem nym rela cjom K ościoła i p ań stw a. P odobnie ja k n a Soborze W aty k ań sk im I w ram ach sch em atu o K ościele o pracow ano w trzech rozdziałach (X III-XV) p ro b lem sto su n k ó w K ościół -państw o, ta k też K om i sja P rzy gotow aw cza o statniego sob o ru w łączyła w schem at ko n sty tu c ji o K ościele je d e n rozdział (IX) pod ty tu łe m D e rela tio n ib u s in te r Ecclesiam a t S ta tu m " . N a o b y d w u soborach sp o tk a ł rozdziały o re la c ja ch k o ścieln o -p ań stw o w y ch te n sa m los: n ie d y sk u to w an o ich w ogóle. Z ró żnych je d n a k pow odów : n a pierw szym b rak ło czasu z przyczyn zew n ętrzn y ch , n a d ru g im zdecydow ano się pod jąć to zag ad n ien ie w łączności z p ro b lem em w olności religijnej. Nie znaczy to w cale, że Sobór W a ty k ań sk i II nie m a dla p ro b le m a ty k i Kościół -p ań stw o w iększego znaczenia. W ręcz odw rotnie, u w aża się, że w h isto rii d o k try n y kościelnej w tej m a te rii Sobór te n sta n o w i w y ra ź n ą cezurę i zain icjo w ał n o w ą e p o k ę Ś w i a d czy o ty m p rzeo b fita lite ra tu ra , ja k a n ag ro m ad ziła się w ostatn ich la ta c h n a te m a t soborow ej w izji i posoborow ego u k ształto w an ia się relacji K ościół -p ań stw o 2. A u to ró w in te re su je p rzed e w szystkim py tan ie, czy i co Sobór w niósł now ego w dotychczasow ą kościelną w izję relac ji do p a ń stw a. A n alizu jąc d o k u m e n ty soborow e pod ty m k ą te m w idzenia zw raca się p rzed e w szystkim uw ag ę n a afirm a cję zasady w olności relig ijn ej. Rzeczyw iście, w pro w ad zen ie w olności relig ijn ej do zasad w zajem n ej relacji m iędzy K ościołem i p a ń stw em stanow i isto tn ą 1 J. L i s 1 1, Kirche und Staat in der neueren katholischen K ir chenrechtswissenschaft, Berlin 1978, 209 (Staatskirchenrechtliche Ab handlungen 7). 2 Jej wybór publikuje się system atycznie w tym czasopiśmie od roku 1973 -Bibliografia kościelnego prawa publicznego 16 (1973) 3-4, 95-109 (i następne zeszyty) w języku polskim. J. Krukowski, Proble m atyka relacji m iędzy Kościołem i państw em na Soborze W atykańskim II, Życie i Myśl 30 (1980) 12, 40-54. 32 Ks. R. Sobański [2]
doi:10.21697/pk.1982.25.1-2.02 fatcat:j5bcunvnvjbl5mndsz6iimpdsu