Zaburzenia osobowości jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa kanonicznego

Wiesław Kraiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2020 Culture and Education  
Zaburzenia osobowości jako przyczyna niezdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa kanonicznego Streszczenie Opracowanie obejmuje analizę opinii psychologicznych wyjętych ze spraw dotyczących nieważności małżeństwa, które były procedowane i wyrokowane w Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej. Przedstawia założenia teoretyczne, które mają charakter prawny odnoszący się do zaburzeń osobowości w psychologicznym wymiarze w odniesieniu do wyrażenia ważnej zgody na małżeństwo. Część teoretyczna
more » ... ść teoretyczna pracy odwołuje się do instytucji zgody małżeńskiej, która jest przyczyną sprawczą małżeństwa, i ukazuje jej nieważność w aspekcie podmiotowym i przedmiotowym w oparciu o zaburzenia osobowości. W części badawczej dokonana analiza przedstawia zaburzenia osobowości powodujące nieważność małżeństw z rozróżnieniem na etiologię poszczególnych zaburzeń oraz obszar dysfunkcyjności wykazany przez powołanych biegłych sądowych w zakresie realizacji życia małżeńskiego i rodzinnego. Słowa kluczowe: nieważność małżeństwa, zaburzenia osobowości, przyczyny psychiczne, niezdolność konsensualna 1 Wiesław Kraiński, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, e-mail: krainskw@umk.pl, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6236-6652. Wiesław Kraiński 126 Abstract The following study encompasses the analysis of a range of psychological opinions extracted from marriage invalidation cases, which were proceeded by the Bishop's Court in the Diocese of Toruń. The article presents theoretical assumptions which are of legal nature and refer to personality disorders in psychological terms in the context of valid matrimonial consent. The theoretical part of the study refers to the institution of the matrimonial consent, which is the causative force of marriage and presents its invalidity in both subjective and objective aspect on the grounds of personality disorders. The analysis conducted in the research part presents various personality disorders contributing to the invalidation of marriage, distinguishing between the etiology of particular disorders and the dysfunctionality areas indicated by the appointed court experts in family and marital life.
doi:10.15804/kie.2020.01.08 fatcat:t4ts2jskdreu5jsv7wgnatil7e